50 éves jubileumi konfirmandus találkozó


Örömteli és szívhez szóló volt az 50 éve konfirmáltak találkozója, amelyet virágvasárnap az istentisztelet keretében tartottunk meg. Meghatottan gondoltunk vissza az ünneplő konfirmandusokkal együtt, hogy 1965. április 11-én ők ifjú leányokként és fiúkként álltak az úr asztala előtt és tettek fogadalmat Krisztus követésére, az anyaszentegyház hűséges szolgálatára. 53 fő konfirmált akkor. Az azóta eltelt fél évszázadra Isten iránti hálaadással tekintettünk vissza, és elmondhattuk Sámuel prófétával együtt: „Mindeddig megsegített bennünket az Úr.” Az alapos és fáradságot nem kímélő szervezés eredményeképpen 17 fő tudott eljönni többen családtagjaival együtt nem csak Nyírbogátról, hanem Gyálról, Debrecenből, Balkányból. Egy jubileumi emléklappal ajándékoztunk meg mindenkit, melyen a „Légy hű mindhalálig és neked adom az életnek koronáját!” örök érvényű Ige olvasható. Sajnos az idők folyamán többen elhaláloztak, a mi tudomásunk szerint 13 fő. A többiek betegség vagy egyéb akadályoztató tényezők miatt nem tudtak eljönni, de az üzenték, hogy lélekben velünk vannak. Imádságainkba, amikor az egész gyülekezettel együtt imádkoztunk, őket is belefoglaltuk. Istentisztelet után volt lehetőség további beszélgetésre, sütemények, üdítők fogyasztására. Ez is nagyon örömteli része volt a találkozásnak. Örvendeztünk az Úrban. Az elszármazottak itt kaptak tájékoztatást a Nyírbogáti Református Egyház életéről. E rövid beszámoló végére azt az Ige verset írom, amely Palóczi István, jubiláló atyánkfia köszöntésében hangzott el a Példabeszédek könyve 23,6 verséből: „Add nekem a te szívedet, fiam, és a te szemeid az én útaimat megőrizzék!” Köszönjük mindenkinek a segítségét, közösségépítő munkáját!

Szerencsi Imre lelkész


 


Református Házaspári Találkozó Besenyődön


2015. február 14-én különleges eseményre került sor a Besenyődi Református Egyházközség Gyülekezeti Házában, ugyanis Házaspári Találkozóra várták a besenyődi, leveleki és magyi református házaspárokat. A találkozón rövid igei köszöntés és énektanulás után Németh Áron, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanára tartott előadást: "Mit üzen a Biblia nekünk, 21. századi házaspároknak?" címmel. Az előadás három fő gondolata így hangzott: 1. Alapozd meg a házasságodat! Nem a házasság tesz boldoggá, hanem az önmagát ajándékozó Isten, aki jelen akar lenni a házasságodban is. 2. Óvd a házasságodat! Nem az a jó házasság, amelyben nincs konfliktus, hanem az, amelyben a házasfelek egyetértésben dolgoznak a konfliktusok megoldásán. 3. Gondozd a házasságodat!  A házasság nem egy mindig virító művirág, hanem egy élő és ápolást igénylő kert.

A tartalmas előadást aktív beszélgetés követte, majd egy játékban vehettek részt a jelenlévők, amely arra világított rá, mennyire ismerik egymást férj és feleség. A találkozó jó hangulatú szeretetvendégséggel zárult. A résztvevők egy a nap tanulságait összefoglaló, írásos fogadalmat vittek haza, amelyet ki-ki belátása szerint otthon aláírhat és megtarthat. A Gyülekezetek ajándékaképpen minden résztvevő házaspár Dr. Pálhegyi Ferenc: Keresztyén házasság című könyvével is gazdagodott.

Az alkalom folytatása reményében megalakult a három gyülekezetet összefogó Református Házaspárok Köre, amely havonta fog találkozókat tartani.


Házasság Vasárnapja Besenyődön és Leveleken


 

2015. február 15-én Besenyődön hét, Leveleken öt házaspárt köszöntöttek a gyülekezetek abból az alkalomból, hogy ők a 2015. évben kerek házassági évfordulót ünnepelhetnek.  Bodnár Máté lelkipásztor igehirdetésében a napi újszövetségi igeszakasz (János 10,11-15) alapján arra hívta fel a figyelmet, hogy Isten a jó pásztor és a béres magatartását összehasonlítva a helyes kapcsolatra tanítja a követőit: a veszély esetén nem az elmenekülés, hanem a szeretetből fakadó, hősies harcosság magatartására. A jubilálók az Úr asztalát körbeállva vették egyenként Isten áldását, a gyülekezet pedig egy emléklappal és egy szál rózsával ajándékozta meg őket. A jubilálók között volt nagytiszteletű Somogyi Sándor nyugdíjas lelkipásztor és felesége, akik ebben az évben 50. házassági évfordulójukat ünneplik. Isten áldja a házaspárok további közös útját!


Alakuló Egyházmegyei Közgyűlés


 

A Nyírségi Református Egyházmegye 2015. január. 9-én tartotta az Alakuló Közgyűlését Nyíregyházán a Városi Református Egyházközség gyülekezeti termében.

Meghívott vendégünk volt Dr. Fekete Károly a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora, a Tiszántúli Református Egyházkerület következő 6 éves ciklusára újonnan választott püspöke. Közgyűlésünk elején az igeszolgálatot ő végezte. Igehirdetésében kitért arra, hogy személyes kapcsolat fűzi Nyíregyházához, hiszen fiatal korában itt élt és az édesapja nyíregyházi lelkészként a Nyírségi Református Egyházmegyében esperesi tisztséget is betöltött. Mindig fontos volt számára a szószékre felírt ige – ami most is látható: „Keressétek először Isten országát és az ő igazságát.” (Mt6,33). Az egyházmegye lelkisége nagy jelentőséggel bír, hiszen a múlt század közepén az ébredési mozgalom központja lehetett, sok evangelizációs alkalomnak adott otthont. Így ma is meghatározó szerepe van a lelki megújulás tekintetében nemcsak az országban, hanem az egész Kárpát-medencében. Ez az elismerés ugyanakkor nagy felelősséget is jelent minden magát református hívő keresztyénnek valló ember számára.

Egyházi törvényeink értelmében hat évenként új tisztségviselőket kell választani az egyházi élet irányítására. 2014-ben véget ért az egyházmegyei, az egyházkerületi és zsinati tisztségviselők megbízatása, így került sor az elmúlt év végén a választásokra.  A választások eredményéről Nagy József a Választási Bizottság elnöke jelentést tett. Ezt követően az egyházmegyei gondnok, a lelkészi és világi főjegyző eskütétele következett.

Dr. Gaál Sándor újra választott esperes „Esperesi előre tekintésében” az elkövetkező hat éves ciklus programját vázolta fel, amit „MÉGIS PROGRAM”-nak nevezett. Ennek megvalósításához kéri Isten áldását és az egyházmegyei, az egyházkerületi és zsinat tisztségviselők jó szándékú segítségét.

A mai közgyűlésünkön Egyházmegyénk egyéb tisztségviselőit, bizottsági tagokat, előadókat, képviselőket és tanácsosokat választottunk. A megválasztott tisztségviselők esküt is tettek hívatásuk lelkiismeretes végzésére vonatkozóan.

A Közgyűlés tiszteletbeli gondnoknak választotta meg Horváth Csabát, aki három cikluson át töltötte be az egyházmegyei gondnoki tisztet.

A Közgyűlés az újonnan megválasztott lelkészi főjegyző, Kozma Mihály hálaadó imádságával zárult.

Tovább lásd: Esperesi megnyitó gondolatok: Mégis program /Dr. Gaál Sándor/

Hanganyagok, elhangzottak az Európa Rádióban: Szabó Pál riportjai

 

Dr. Fekete Károly nyilatkozata a Közgyűlésről

Dr. Gaál Sándor értékelése az elmúlt 6 évről

 

Horváth Csaba

 


Hálaadó istentisztelet a református templomban


Áldott idő ez így: együtt veled!

Lesz még idő, hogy megköszönjelek?

Mert társam és őrangyalom vagy itt,

elém rakod lelked gyümölcseit,

miket az Úr érlel szívedbe’ meg…

Dicsérje ŐT megáldott életed

s hálám, hogy Ő éppen nekem adott!

Köszönöm ezt a szép ünnepnapot,

a fényt, tavaszt, s hogy kérhetek neked

„jó férjet” és sok-sok szeretetet. (Füle Lajos)

 

Meghívást kaptunk a Tiszalöki Református Egyházközség templomába a 2014. december 7-Isten istentiszteletre abból az alkalomból, hogy közösen adjunk hálát azokkal, akik ebben az évben ünneplik házasságkötésük kerek évfordulóját.

Nagy izgalommal készültünk a különleges alkalomra. Csodálatos érzés volt, amikor láttuk, hogy az ünneplő házaspárok családtagjaikkal, rokonaikkal – ahogyan mi is – érkeznek az istentiszteletre.

Meghatottan, olykor könnyeinket visszafojtva hallgattuk az igét és annak magyarázatát Isten jó teremtéséről, a házasságról; az összetartozásról, a nehézségek leküzdéséről, a kitartásról egymás mellett jóban-rosszban, a család fontosságáról, és az egymást kölcsönösen szolgáló és felüdítő szeretetről.

Tizenkét házaspár állta körbe az Úr asztalát, ahol Lőrinczyné Harászi Andrea lelkésznő Isten áldását adta egyen-egyenként minden házaspárra.

Sajnos voltak, akik csak lélekben lehettek jelen betegség vagy egyéb problémák miatt – egyikük Isten iránti háláról és bizalomról tanúságot tevő üzenetét meghallgattuk.

Az istentisztelet után szeretetvendégségre vonultunk, hogy tovább beszélgessünk, örvendezzünk.

Hálát adunk az Istennek, hogy mi az 50 éves házassági évfordulónkat megélhettük, és ezen a szép ünnepnapon is emlékezhettünk a sok-sok év örömeire és áldásaira.

 

Zsíros Lajos presbiter és felesége, Kiss Erzsébet

 

>
A Nyírségi Református Egyházmegye Ibrányi Idősek Otthona bemutatása

koszorú, virág- és sírcsokrok kötése...

Látogató számláló