V. Területi Presbiteri Találkozóját tartotta egyházmegyénk közössége 2012. április 15-én, vasárnap délután a Napkori Missziói Egyházközség és az Egyházmegye szervezésben a Napkori Kerekerdő Turisztikai Központban. 

A találkozón készült képekből:

         

A találkozóra meghívott egyházközségek presbitériumai:
Apagy, Balkány, Geszteréd, Kállósemjén, Kálmánháza, Nagykálló, Napkor, Nyíregyháza-Kertváros, Nyíregyháza-Város, Nyírpazony, Nyírtét, Oros, Szakoly, Újfehértó.

 

 

Áldást kívánunk Veres Péter gávai és Szűcs Judit szabolcsi lelkészházaspár családja életére 4. gyermekük Katinka születése alkalmából! 

 

 

 

 Konfirmandusok hétvégéje

 
Nagyon jó volt március 23-án, és 24-én a tivadari konfirmandus kirándulás! Több település, gyülekezet lelkipásztorai és kátézó diákjai vettek részt: Nyírjákó, Nyírkércs, Magy, Levelek, Besenyőd, Ramocsaháza. Nyírmeggyesről 21-en mentünk. A program nagyon jó volt, s közben meg is ismerkedtünk egymással. Vacsora után Csonka Tibor tiszteletes szolgált köztünk Igével. Sokat énekeltünk Nagy József, Bodnár Máté és Andrássy Gergő tiszteletesek gitárvezetésével. A mozgalmas ismerkedő játék után az est sötétségében rövid sétán vettünk részt a Tisza parton. Hazaérkezésünk után elkezdődött a kincsvadászat. (Ez volt a hétvégi program neve!) A jól sikerült játék után megnéztünk egy tanulságos filmet. Az éjszakai nyugodalom után a reggelt tornával indítottuk, majd megreggeliztünk. Pótor László tiszteletes rövid áhítata következett a konfirmandusok segítségével. Ezután a káté könyveket vettük elő, s csoportokban gyakoroltuk a kérdés feleleteket. Ebéd után a kincsvadászat győztes csapatát hirdették ki, akik megehették a győztesnek járó tortát. Ebéd után még egy kis káté gyakorlás következett. Ha már az elménket eleget dolgoztattuk elmentünk Tarpára ( nem volt muszáj mindenkinek ) focizni. A nyírmeggyesiek győzelme után visszaindultunk a táborba. A szülők ekkora már megérkeztek, s a bepakolás után Isten segítségét kértük a hazaútra és hálát adtunk, hogy részt vehettünk ezen a kiránduláson.
Nyírmeggyes, 2012. március 26.                               Ács Tamás konfirmandus 
 

IV. Körzeti Presbiteri Találkozó

2012. március utolsó vasárnapján ragyogó napsütéses időben fogadtuk a IV. Körzeti Presbiteri Találkozóra érkező 14 gyülekezet presbitériumát és lelkipásztorukat az Ibrányi László Művelődési Központban. A találkozót az elmúlt 3 presbiteri találkozóhoz hasonlóan a Nyírségi Református Egyházmegye szervezte az Ibrányi Református Egyházközség közreműködésével. A meghívást elfogadó 200 szolgatársat Vass László ibrányi lelkipásztor köszöntötte, aki emlékeztetett a napi újszövetségi igére - a tálentumokról szóló példázatra, melyben a gazdától feladatot nyert sáfár hűsége és az ebből következő engedelmes cselekvése kerül a középpontba. Az első presbiteri testület  megalakulása óta mi mindnyájan Istenünknek ilyen sáfáraivá lettünk, és ebben való forgolódásunk tesz bizonyságot hitünkről is. A köszöntés után az Ibrányi Református Egyházközség Laudamus Énekkarának, valamint Vásárhelyi Évike és Vass Noémi vers- és énekszolgálatára került sor. A folytatásban a Nyírségi Egyházmegye Elnöksége nevébe Nyeste Ferenc egyházmegyei világi főjegyző, majd pedig Berencsi Béla Ibrány város polgármestere köszöntötte a megjelent gondnokokat és presbitereket. A köszöntéseket a megjelent gyülekezetek országgyűlési képviselőinek – Lipők Sándornak és Román Istvánnak - a lelki élet szükségét, és benne az egyházak szerepét kiemelő gondolatai zárták. Az istentisztelet keretén belül Nagy József egyházmegyei missziói lelkipásztor vezetése mellett megtanultuk a „Krisztus testének tagja vagy már…” kezdetű lelki éneket. Szilágyi Sándor tiszabercel-paszabi lelkipásztor a nehémiási buzdítás - „Jöjjetek, építsük fel Jeruzsálem várfalát” - mai üzenetére emlékeztetett, hiszen minden időben szükség van Isten iránti tiszteletünkben és gyülekezeteink iránti felelősségben megmutatkozó tevékeny feladatvállalásunkra és szolgálatbetöltésünkre. A szünetig még Papp Endréné tiszarádi presbiter és polgármester szavalatával és gondolataival mélyültünk el gyülekezeti szolgálatunk szépségében. A folytatásban előbb a megtanult közös énekünk felidézésével Isten szolgálatunkra váró bizonyságtételére emlékeztünk, majd Angyalosyné Gerliczky Katalin nyírbogdányi lelkipásztor lélekemelő előadásában Füle Lajos: Presbiter című versét hallhattuk. Ezt követően Dr. Gaál Sándor esperes úr gondolataival Isten igéjének vezetése mellett arra tekinthettünk, hogy milyen gyakorlati lehetőségeket jelent a 21. század értékválságos időszakában „jól forgolódó presbiterként”, gyülekezeti szolgálattévőként életünkkel nem csupán bizonyságot tenni hitünkről az anyagyülekezeteinkben, hanem egyben például szolgálni szélesebb körben településeink lakói között és a világi közösségekben, munkahelyeken is. A nap végén a szorgos asszonykezek munkálkodása révén elkészült szeretetvendégségben megterített asztalnál fejeztük be együttlétünket. Isten áldása kísérjen továbbra is bennünket a szolgálat útján, és adjon gazdagodást lelkiekben az együtt eltöltött órák áldásaival.
 
Kulcsár József gondnok, Ibrány
 
Az Ibrányi Körzeti Presbiteri Találkozón készült képekből:
  
 
 
 
 

   


  III. KÖRZETI PRESBITERI TALÁLKOZÓ NYÍRBOGÁTON


 
"Akik az Úrban bíznak, erejük megújul,
szárnyra kelnek, minta saskeselyűk,
futnak és nem lankadnak meg,
járnak és nem fáradnak el!"
( Ézs. 40:31 )
 
Körzeti presbiteri találkozó került megrendezésre Nyírbogáton 2012. március 18-án, vasárnap délután a Művelődési Ház nagytermében. A találkozót a Nyírségi Református Egyházmegye szervezte a Nyírbogáti Református Egyházközség közreműködésével. A rendezvényen 19 egyházközség presbitériuma vett részt.
A program kezdéseként Szerencsi Imre nyírbogáti lelkipásztor Isten áldását kérve igével köszöntötte a konferencia résztvevőit. Köszöntés hangzott el Nyeste Ferenc egyházmegyei világi főjegyző részéről. Ezt követően a jelenlévők Nagy József egyházmegyei missziói lelkipásztor vezetésével a „Krisztus testének tagja vagy már” kezdetű éneket tanulhatták meg. Az áhítat részében imádsággal Szerencsi Imréné kislétai lelkész szolgált. Isten igéjét Dr. Granville Pillar az ausztráliai református egyház felszentelt lelkésze és misszionáriusa hirdette, melyet Sápi Tamás presbiter tolmácsolt. Prédikációjában megfogalmazta, hogy Krisztus egyházának szüksége van hitükben megmaradó tanítókra és vezetőkre. Tanítása mindannyiunk számára fontos értéket hordoz: " Az előtted álló feladat soha nem nagyobb, mint a mögötted álló hatalom!"
Rövid szünet után Dr. Gaál Sándor esperes úr Bibliai megalapozással 6 tételben fogalmazta meg a presbiterek feladatait. Tartalmas és közérthető tanítást kaptunk esperes úr közvetlen és szeretetteljes stílusában. Kiemelte, hogy ne a rangért vállaljunk presbiteri tisztséget, hanem a lelkipásztorral együtt vezessük az egyház életét, annak minden örömével és buktatójával.
A konferencián 210 presbiter vett részt lelkipásztoraikkal együtt, amelyen igen tartalmasan tölthették el idejüket a jelenlévők. Horváth Csaba egyházmegyei gondnok igei gondolatokkal zárta a rendezvényt. Ezt követően közös vacsora megrendezésére került sor.
Külön öröm volt, hogy a konferencián részt vett Dr. Simon Miklós polgármester és országgyűlési képviselő úr, aki köszöntésében elmondta, hogy az igehirdetés üzenete személyesen őt is megszólította és sokat jelentett számára.
Köszönet mindazoknak, akik részt vettek a konferencián: presbitereknek, lelkipásztoroknak, egyházmegyei tisztségviselőknek. Köszönet azoknak, akik igehirdetéssel, előadással szolgáltak, azoknak, akik segítettek a megszervezésben; a nyírbogáti presbitereknek és egyháztagoknak, az önkormányzatnak, az iskola vezetőjének, a polgárőrség tagjainak és vezetőségének. Szép és tartalmas alkalom volt! Istené legyen érte a dicsőség!
(Varga Tünde nyírbogáti presbiter)


>
A Nyírségi Református Egyházmegye Ibrányi Idősek Otthona bemutatása

koszorú, virág- és sírcsokrok kötése...

Látogató számláló