Anyáknapi ünnepség a Nyírtéti EgyházközségbenÉvforduló


Második alkalommal kerül megrendezésre Kállósemjénben a házassági évfordulósok vasárnapja. A 2012. évben kerek (10, 15, 20… 45) évfordulót ünneplőket hívtuk meg erre az alkalomra. Hét házaspár tudta elfogadni a meghívásunkat, velük, családjaikkal a gyülekezet közösségében adtunk hálát azért, hogy amit Isten egybeszerkesztett, az kegyelemből együtt van. A hálaadás örömét fokozta két gyülekezeti tagunk szolgálata, Csáki Edina énekelte az ároni áldás egyik változatát és Cseresznye László pedig szaxofonon kísérte. Bízunk benne, hogy 5 év múlva legalább ennyi házaspárral találkozhatunk évforduló alkalmával.
Sipos Brigitta lp.


Nyírségi Presbiterek Találkozója


A Nyírségi Református Egyházmegye 2012. február 26 és április 15 között öt különböző helyen az újonnan megválasztott presbiterek számára találkozót szervezett. Egyházmegyénk 78 gyülekezetében 1014 presbiter és 253 pótpresbiter vállalt szolgálatot. Az egyházmegye elnöksége év elején minden presbitert külön levélben köszöntött és a szolgálatukra Isten áldását kérte, valamint közölte a tisztségviselőkkel, hogy hamarosan sor kerül egy presbiteri találkozóra. Ezt az üzenetet erősítette meg Dr. Gaál Sándor az egyházmegyénk esperese a presbitereket köszöntő írásában, amely a Nyírségi Református Egyházmegye 2011 évre visszatekintő kiadványában jelent meg ez év januárjában. Mivel a Magyarországi Református Egyház egyik legnagyobb egyházmegyéje a mienk, egy helyen nehéz lehetett volna megrendezni ezt a találkozót, ezért úgy döntött a Tanulmányi és Missziói Bizottság, hogy több helyen különböző időpontokban, ugyanazzal a tartalommal szervezzük meg az alkalmakat. Így került sor Rakamazon, Nyírmadán, Nyírbogáton, Ibrányban és Napkoron a presbiterek találkozójára. Az egyházközségek és a polgármesteri hivatalok jó kapcsolatának köszönhetően mindenütt a művelődési házak nagy termében, vagy konferenciatermekben igen kulturált körülmények között tartottuk összejöveteleinket. Meghívásunkat mintegy ezer presbiter fogadta el és tisztelte meg találkozónkat jelenlétével, akik lelkészükkel együtt érkeztek. A települések vezetői, polgármesterek, országgyűlési képviselők is jelen voltak és köszöntő beszédet mondtak. A találkozók ének tanulással kezdődtek Nagy József egyházmegyei missziói lelkész gitár kíséretével, majd Nyeste Ferenc világi egyházmegyei főjegyző köszöntése következett. Az igeszolgálatokat a helyi gyülekeztek lelkészei vagy vendég igehirdetők végezték. Majd a vendéglátó egyházközség bemutatkozása következett. Az összejövetelünk több óra hosszan tartott, így szünetet is iktattunk be megvendégeléssel, a találkozó végén együtt vacsoráztunk és kötetlenül beszélgettünk.
A találkozó célja az volt, hogy az egyházmegyénk presbiterei ismerkedjenek egymással, igei alapú tanítást kapjanak a presbiteri szolgálatról, a presbiterek feladatairól. Ennek az ismeretszerzésnek tett eleget Dr. Gaál Sándor tartalmas előadása, amely „A jól forgolódó presbiter” munkájáról szólt.
Melynek alapja: „A vezetésben bevált presbiterek kétszeres megbecsülést érdemelnek: elsősorban azok, akik az igehirdetésben és a tanításban fáradoznak” /1 Tim 5,17/. Ki a jól forgolódó presbiter?
„A jól forgolódó presbiter olyan példás életet élő egyháztag, akit a gyülekezet választ arra, hogy segítse és támogassa a lelkipásztort az egyház kormányzásában és szolgálatában”. Hat fontos területet jelölt meg, ahol a presbiterek ezt a munkát kiteljesíthetik: az Istennel, a családdal, a lelkipásztorával, az egyházkormányzatával, egyháza szolgálatával és a világgal való kapcsolatában.
A fenti hat tétel elvi és gyakorlati területre kivetítetten került részletesen bemutatásra, majd egy közösen elmondott imával zártuk az igen értékes gondolatokat tartalmazó előadását:
„A gyávaságtól, mely elmenekül az igazság elől, a lustaságtól, mely megelégszik a féligazsággal, a felfuvalkodottságtól, mely úgy véli, hogy minden igazságot ismer: Ó igazság Istene, szabadíts meg minket!” Ámen.
A presbitereknek valamennyi területen egyszerre jelen kell lenniük és a kapott kegyelmi ajándékok alapján végezniük kell a reájuk bízott feladatokat. A munkájuk minősítik a gyülekezeteket, akik elsősorban az igeszolgálat rendjéért, a lelki életért felelősek, ugyanakkor az anyagi javak sáfárai és figyelemmel kísérik a diakóniai munkákat, az intézmények működését is. Elválaszthatatlan a lelkész, a presbitérium és a gyülekezet együtt gondolkodása, az őszinte, bibliai alapon nyugvó munkálkodása. A cél: az egész gyülekezet építése, ahol minden igére szomjazó ember lelki otthonra talál és a református identitás erősítése. Ezekhez a célokhoz kell megtalálni az utat a presbitereknek. Először azonban a presbitereknek szükséges megerősödni, megújulni hitükben, komolyan venni a Biblia és Hitvallásaink tanításait, gyakran látogatni a gyülekezeti alkalmakat, részt venni a diakóniai szolgálatokban.
Egyházmegyénk megújulása folyamatosan történik, ez a Presbiteri Találkozó is része annak a nagy szervezési munkának, amely Dr. Gaál Sándor, a Nyírségi Református Egyházmegye esperesének az irányításával jött létre az elmúlt években. Ilyen, az egész egyházmegyét átölelő események voltak: Gyülekezetek találkozója a Nyíregyházi Bújtosi Szabadidő Központban /1600 fő/, ifjúsági programok, konfirmandusok találkozója/ több száz fiatallal/, énekkari találkozók, énekverseny gyerekeknek /16 gyülekezetből/, Kontraszt Kiállítás megszervezése /17 684 látogató/. Az egész egyházmegyét átfogó evangelizációs hét /négy helyen, zsúfolásig megtelt templomokban/, egyházmegyei honlap és évenként megjelenő kiadvány szerkesztése /visszatekintés az előző évre/, lelkészek találkozója Vaján /200 fő részvétele/. Istennek legyen hála, hogy esperesünknek mindig voltak segítőkész lelkész kollégái, presbiterek, gyülekezeti tagok, akikre ezekben a nagy szervezésekben számíthatott. Imádkozó háttér nélkül nem jöhettek volna létre az alkalmak, így Isten áldását tapasztalhattuk meg minden összejövetelünkön. Hisszük, hogy Isten a jövőben is készít ezekhez hasonló találkozókat, ahol együtt örvendezhetünk, hitünkben megerősödhetünk és egymás hite által épülhetünk. Nagy szükség van református közösségeinkben a lelki ébredésre, megújulásunkra, a fiatalok megkeresésére és megtartására. Ezen munkálkodik a Magyarországi Református Egyház Zsinata által mostanában létrehozott Egyházi Jövőkép Bizottsága is. A presbitereknek ezen a területen óriási a feladatuk és felelősségük.
Az ige szavai kőszálként megállnak a jövőnkre vonatkozóan is:
„Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők.” /Zsolt 127,1/
 
 
 
Nyíregyháza,2012-04-18. Horváth Csaba
egyházmegyei gondnok


>
A Nyírségi Református Egyházmegye Ibrányi Idősek Otthona bemutatása

koszorú, virág- és sírcsokrok kötése...

Látogató számláló