Ünnepi hír Nyírturáról


„ Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete” /Zsolt136:1/
Szívünkben hála, ajkunkon dicséret. Gyülekezetünkben ünnepi istentisztelet keretében 2012. szeptember 15-én Dorcsák Ignác Pál nagytiszteletű úr beiktatására került sor, aki öt éve látja el a lelkipásztori szolgálatokat a Nyírtura és Sényő Református Egyházközségekben. Az ünneplő gyülekezet előtt Főtiszteletű Dr. Bölcskei Gusztáv püspök úr hírdette Isten Igéjét a Jel. 3:1-6 alapján. A népe gyülekezet szívére helyezte a Jel. 3. fejezetének 5. versének üzenetét.” Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába, annak nevét nem törlöm ki az élet könyvéből, hanem vallást teszek nevéről az én Atyám előtt és angyalai előtt.”
A beiktatás liturgiáját Dr Gaál Sándor a Nyírségi Református Egyházmegye esperese végezte. Beiktatott lelkipásztorunk, Dorcsák Ignác Pál bizonyságtétele (1 Timóteus 3:13) üzenetére épült. „ Mert akik jól szolgálnak, azok szép tisztességet szereznek maguknak, és nagy bátorságot nyernek a Jézus Krisztusba vetett hit hirdetésére.”A meghívott lelkipásztorok egy-egy igével köszöntötték szolgatársukat. A köszöntések sorát Nagy László, a Nyírturai Református Egyházközség gondnoka, Kardos Ferenc a Sényői Református Egyházközség gondnoka, Ifj Mikó Gábor Nyírtura polgármestere folytatta és Véningerné Bozsó Edit a Bethesda Református Nőszövetség elnöke zárta be a köszöntések sorát. Az istentisztelet ünnepi hangulatát Pálfi Olga orgonamuzsikája emelte. Köszöntéseinkben az áldott szolgálathoz, Istentől kapott erőt, kitartást és áldást kértünk
Az ünnepi alkalmat megtisztelte Dr. Budai Gyula Vidékfejlesztési Államtitkár, Bakti János a megyei közgyűlés képviselője, Rácz Ibolya a Leader munkaszervezet vezetője és Rácz Imre kamarai elnök is. Az ünnepi istentisztelet szeretetvendégséggel zárult, amelyet nagy szeretettel készítettek a nyírturai és sényői szorgos kezű és hűséges szívű testvérek.
Mindezekért:” Dicsőség legyen az Úrnak örökké.” /Zsolt 104:31/

A 2012.szeptember 8-i Családi Nap Istentiszteletének hanganyaga letölthető, Igét hirdet Kiss Klára lelkipásztor Miskolc.


Startvonalon az Egyházmegyei Férfikórus!


Tisztelettel hívjuk azokat a férfiakat, akik jó közösségre vágyva szívesen csatlakoznak énekléssel szolgáló jó hangulatú csapatunkhoz.
Első próbánk hamarosan szerveződik. Így várjuk az érdeklődőket a
nyirsegi.em@reformatus.hu email címen vagy a 42/352-415 telefonon.

Gaál Sándor
esperes

 


 


Presbiteri konferencia Hadadon


A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége 8. konferenciáját tartotta a Hadadi Egyházközi Dégenfeld Egyházi Központban /Nagykárolyi Református Egyházmegye/ 2012. augusztus 31. és szeptember 2. között. A háromnapos konferencián 120 presbiter vett részt. A KREK 9 egyházmegyéje közül 8 képviseltette magát, a 9.azért maradt távol, mert Sólyomkőváron ebben az időpontban volt találkozójuk a presbitereknek. Meghívott presbiterek érkeztek az Erdélyi Egyházkerületből 9 fő, Kárpátaljáról 7 fő, Magyarországról, a Békési Református Egyházmegyéből Dr. Tóth János elnök vezetésével 4 fő, a Debreceni Református Egyházmegyéből Dr. Kiss László a Presbiteri Szövetség elnöke, Berkesi Sándor Liszt-díjas karnagy és Széll György a Nagyerdei Gyülekezet presbitere, valamint Horváth Csaba a Nyírségi Református Egyházmegye gondnoka.
 
Mindhárom napra gazdag programot biztosítottak a szervezők. Az első napon a köszöntéseket előadások követték, a második napon autóbuszos kirándulás volt a környék történelmi nevezetességű helyein, a harmadik nap úrvacsorás istentisztelettel zárult a szabadban, a Dégenfeldi Kastély udvarán az évszázados tölgyfa alatt. Mindhárom napra jellemző volt a testvéri, szeretetteljes fogadtatás, a bőséges ellátás. A sűrű program értékes szellemi-lelki táplálékot is biztosított.
A nyitó áhítatot Lukács József, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület lelkészi főjegyzője tartotta. Nagy Sándor a Nagykárolyi Református Egyházmegye esperese mondott köszöntő szavakat, majd Bessenyei Károly folytatta a köszöntést az egyházmegye részéről. Kurta Tőtős Beáta helybéli lelkipásztor, a Dégenfeld Központ igazgatója adott általános tájékoztatást az egykori kastély jelenlegi funkciójáról. Elmondta, hogy egész nyáron folyamatosan voltak vendégek, gazdag programmal látták el a táborozó gyerekeket.
A Konferenciát László Kálmán a KREK PSZ elnöke nyitotta meg, ismertette részletesen a három napra tervezett programot. Bővebben...

Tanévnyitó istentisztelet a nyírbátori református templomban

 
Isten kegyelméből 64 év után újra indulhatott Nyírbátorban a Református Általános Iskola. 2012. szeptember 2-án vasárnap délután 3 órakor megtelt a református templom az iskola tanulóival, a szülőkkel és pedagógusokkal.
A Himnusz eléneklése után az igehirdetésre készülve Kozma László és Kozma Réka Evelyn Glennie „Kis imádság” című darabját adta elő marimbán.
Dr. Gaál Sándor esperes úr hirdette az Igét Ezékiel 34,12-16. versekben lévő prófécia alapján, amelyben Isten megígéri, hogy Maga lesz a pásztora a népének. A megható, személyes bizonyságtétellel megerősített prédikációjában esperes úr rámutatott arra, hogy miért is szükséges és fontos az egyházi oktató és nevelő munka. Isten a jó útra akarja terelni a gyermekeket és a felnőtteket, és azon meg akarja tanítani őket járni. A hitnek és az engedelmességnek útján járva pedig szép eredményeket lehet majd megtapasztalni.
Ezután Tárnok Ferenc lelkipásztor köszöntötte az egybegyűlteket. Röviden ismertette az iskola indulásának előzményeit, majd hálaadását fejezte ki Isten iránt, hogy sokak támogatásával létre jöhetett ez a nap. Reménységgel tekintett előre a hitbeli munka gyümölcseire, végül pedig a 37. Zsoltár 5. versével zárta a beszédét: „Hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál Benne, majd Ő teljesíti”.
Balla Jánosné polgármester asszony átadta Tárnok Ferenc lelkipásztornak az iskola jelképes kulcsát, és továbbra is támogatását ígérte emellett a nemes ügy mellett, valamint reménységét fejezte ki afelől, hogy az egész városra jótékony hatással lesz az egyházi oktatási intézmény.
Dr. Báthori Gábor főgondnok átadta a gyülekezet ajándékaként az iskola zászlaját Trefánné Bagdi Gizella igazgató asszonynak, és ismertette a református értékrendet.
Somogyi Barbara tanuló ezután elszavalta Reményik Sándor „Templom és iskola” című versét.
A pedagógusok és a diákok fogadalomtétele következett, amelyet dr. Gaál Sándor esperes úr és Tárnok Ferencné lelkipásztor vett ki.
Trefánné Bagdi Gizella igazgató asszony tanévnyitó beszédében kifejtette a református oktatás sajátosságait, alapelveit és a fő célját, hogy a gyermekeket művelt, jellemes keresztyén emberekké formálják. Bemutatta az új iskolalelkészt, Marcsinák Róbertet, a hittanoktatókat, valamint a többi új munkatársat és osztályfőnököket. Reményteljesen beszélt arról, hogy az újonnan induló egyházi intézményben gazdagabb pedagógiai munkát és magasabb nevelési szintet lehet majd elérni.
Horváth Csaba egyházmegyei gondnok úr, igazgató asszonynak egy Bibliát adott át, jelképezve, hogy ezen a fundamentumon épülhet fel az egyházi oktatás.
Az első osztályosok felemelő műsora után Veréb János Szabolcs tanuló előadásában elhangzott a Szózat, végül pedig a „Vezess Jézusunk” eléneklésével zárult a tanévnyitó istentisztelet.
A Presbitérium, a pedagógusok és a meghívott vendégek szeretetvendégség keretében folytatták tovább a hálaadást, az ajándékok átadását és a rendkívüli alkalom kiértékelését. Dr. Gaál Sándor esperes úr, ajándékként és segítségként az induló iskola egyházi ének óráihoz, 25 db ifjúsági énekeskönyvet adott át: Berkesi Sándor: „Az Úrnak zengjen az ének” című gyűjteményét
Istené legyen a hála és a dicsőség ezért a jelentős történelmi eseményért a gyülekezet életében.
 
Tárnok Ferenc lelkipásztor

Közösségi szoba kialakítása Kállósemjénben

2012 márciusában írt ki pályázatot Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata helyi egyesületek és egyházak részére. Felújítási, beruházási, fenntartási költségekre lehetett kérelmet benyújtani. A civil szervezetek számából és a pályázatra elkülönített összegből ki tudtuk számolni, hogy mekkora támogatásra számíthatunk. A Pénzügyi Bizottság tagjaival összeültünk és a talonban lévő terveink közül elővettük azt, amit a remélt pályázati pénzből meg lehet valósítani.
A kazanházként és lomtárként használt helyiséget szerettük volna átalakítani egy olyan szobává, ahol kisebb (15-20) csoporttal kényelmesen leülhetünk beszélgetni, játszani, döntéseket hozni. Számításokat készítettünk a Pénzügyi Bizottság tagjaival, árajánlatokat kértünk és a presbitérium jóváhagyását.
Az Önkormányzat 500e Ft-tal támogatta tervünket. S mi nem késlekedtünk, június 1-én elkezdtük a munkát. Megemelték a tetőt a kazánházon, mintegy 20 cm plusz belmagasságot lehetett nyerni. Ezt követően néhány presbiter elvégezte a tető megemelését követő szükséges falazás. Majd innentől kezdve csaknem július 7-ig folytatódott a munka a szobában, az előtte lévő közben lezárt folyosóvá alakított térben és az épületrész külső falain. A belső falak és a mennyezet gipszkartont kapott. A tető alá és a gipszkarton fölé üveggyapot szigetelés került. Műanyag nyílászáróval lezártuk a folyosót. Új ablak és ajtók kerültek beépítésre. Járólappal lett leburkolva a terem és a folyosó. Kívülről szigetelés kapott a szoba és színében a parókiához illeszkedő színezést a megújult épületrész fala. Miután elkészült, birtokba vettük. Meglévő bútorokkal és anyagokkal otthonossá tettük.
Azon túl, hogy a mesterek ceruzája vékonyan fogott a költségek megállapításánál, sok mindent összefogással, önerőből végzett el a gyülekezet. Kőműves, villanyszerelő, burkoló, asztalos is akadt az önkéntes csapatban és jó néhány „segédmunkás”.
Az önkormányzati támogatás és gyülekezeti adománygyűjtés eredményeként a kiadási tételekkel összeért a bevétel.
Az elkészült teremért adtunk hálát 2012. szeptember 9—én a vasárnap délelőtti istentiszteleten, ahol velünk együtt örült Horváth Csaba egyházmegyei gondnok és Dr. Gaál Sándor esperes úr, aki igehirdetésén keresztül tanított is bennünket.
Az istentiszteletet követően közös ebédre invitáltunk minden részvevőt. Üstben főzött ízes babgulyás és a gyülekezet asszonyai által készített remek sütemények várták a vendégeket. A közösségi szoba szemrevételezését követően megterített asztaloknál fogyaszthattuk el az ebédet és jóízű beszélgetés kísérte és követte a kifogástalan étkezést.
Hála az Úrnak azért, hogy elvehettük Tőle ezt az ajándékot, az épületet és a hálaadás alkalmát!
Sipos Brigitta, Kállósemjén

Focibajnokság


Egyházmegyénk lelkész-focicsapta 2012. szeptember 12-én vett részt a soron következő református lelkész focibajnokságon, amely Nagyszalontán került megrendezésre. A kép Nagyszalontán a Csonka toronynál készült.

Köszönjük a csapat részvételét és újbóli helytállását!

 

 


 

Keresztyén Családi Nap


2012. szeptember 8-án, szombaton a Nyírségi Református Egyházmegye és a Nyíregyháza-Sóstói református gyülekezet közös szervezésében Keresztyén Családi Nap volt Sóstón, a Krúdy Szálló melletti sétányon. Gyönyörű időben, impozáns környezetben került sor a rendezvényre, melynek célja a társadalom alapsejtje, a család értékének felmutatása, megerősítése volt. Természetesen a hívő ember a családi életét is Isten fennhatósága alatt képzeli el és igyekszik berendezni. Ha a házastársunkkal, a gyermekeinkkel, szüleinkkel, nagyszüleinkkel, testvéreinkkel való kapcsolatunkat átjárja az Istenhez való tartozásunk, akkor ennek áldásait megtapasztalják a velünk és mellettünk élők. Isten nem véletlenül helyez el bennünket születésünkkor egy családban. Ott kell megéljük örömeinket, fájdalmainkat, ott kell megtapasztaljuk, mit jelent szeretni és szeretve lenni, mit jelent türelmesnek, megbocsátónak lenni. Ezen kívül ezernyi más megtapasztalást is jelent családban élni. A keresztyén ember számára még inkább fontos a családi közösség. Hiszen bár rohanó világban élünk, melyben alig van időnk egymás számára, boldogságunkat az Úrral való kapcsolat mellett jelentősen befolyásolja a szeretteinkkel való kapcsolatunk milyensége. Ennek megerősítésére is szolgált a Keresztyén Családi Nap alkalma, ahol a résztvevők nemcsak saját családjuknak, nem csak gyülekezetük családjainak örvendezhettek, hanem a más gyülekezetekkel való találkozás, a régi ismerősök, és az új ismeretségek kialakulása is örömmel tölthette el a több, mint 1500 jelenlévőt. Az alkalom istentisztelettel indult, melyen Kiss Klára iskolaigazgató-lelkipásztor Noé történetén keresztül hirdette nagyon gyakorlatiasan, szívünket megérintően Isten Igéjét. Magunkra ismerhettünk az igehirdetésben, elgondolkodhattunk saját szerepünkről, melyet családunkban betöltünk. Istennek tetsző-e az, ahogyan megélem a szeretteimmel való kapcsolataimat? Tudják-e, érzik-e, hogy a hitemből fakadóan is sokat jelentenek számomra? Persze nem a mi vélt nagyszerűségünk, hanem Krisztus tudja megtartani családunkat a nehéz időkben. Legyünk hálásak Istennek a családunkért, és munkálkodjunk annak békességén naponta!
Az istentiszteletet követően a gyerekek kerültek a középpontba, hiszen őket bábszínház, ugrálóvár, kézműveskedési lehetőség várta. De Pintér Béla Istent dicsőítő énekeit is nagy örömmel fogadták. A felnőttek számára a kora reggeltől kezdődő főzőverseny jelentett fontos eseményt, melyre 13 gyülekezet nevezett be. Hosszú órákon keresztül készültek a finomságok, melyekből minden résztvevő egy tányérral ingyen elfogyaszthatott. A zsűri értékelése alapján Nagyhalász, Nyírpazony, Tiszanagyfalu gyülekezetei kerültek a képzeletbeli dobogóra ebben a sorrendben. De valamennyi, a főzőversenybe benevezett gyülekezet oklevélben részesült. A lényeg valóban nem a győzelem, hanem a részvétel volt, ám a díjazottaknak ezúton is gratulálunk.
17 órakor Mészáros János Elek, az idei Csillag születik győztese, ki egyben református presbiter lépett színpadra és varázsolta el Istentől kapott nagyszerű hangjával a jelenlévőket. A Keresztyén Családi Nap Dr. Gaál Sándor az egyházmegye esperesének igei szolgálatával zárult, aki bíztató, bátorító és áldáskívánó üzenetekkel bocsátotta útjára Isten jelenlévő népes seregét.
Aki részese volt ennek a napnak, abban ott van a vágy, hogy máskor is, újra találkozzunk! Jöjjünk össze az Úr nevében egymást megerősítve, bátorítva! Kívánjuk, hogy folytatása legyen ennek a remek kezdeményezésnek!

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Kamarakórusa szívesen vállal gyülekezeti szolgálatot ebben a félévben. A 9-15 fős kórus vasárnapra kiutazik a gyülekezetekbe az előzetes egyeztetés alapján. Az utazási költségekhez elfogadja a támogatást és a szolgálat utáni szerény vendéglátást.
A kórus még az alábbi vasárnapokon szabad: 2012.október 7., október 14., október 21., október 28. és november 18.
Az érdeklődő gyülekezetek, intézmények a 06/70 624 72 86 telefonszámon a kórusvezetőt Turiczki Daniellát kereshetik.


A nagyarányú érdeklődés miatt kérjük, hogy a jelentkezési lap és az előleg befizetése előtt az Esperesi Hivatallal feltétlenül egyeztessenek a szabad férőhelyekről!
Kedves Egyháztagunk!
Örömmel hirdetjük, hogy a Nyírségi Református Egyházmegye újra megszervezi azt az egyházmegyei csendes-pihenő hetet, amelyre szeretettel várjuk testi, lelki feltöltekezésre vágyó gyülekezeti tagok jelentkezését.
Helyszín: Berekfürdő, Megbékélés Háza
Időpont: 2012. október 15-19. (hétfőtől péntekig)
Teljes ellátás (szállás, napi háromszori étkezés) díja 15.000 Ft/fő
A hét témája: A keresztyén család
Előadásokat tart: Dr. Pálhegyi Ferenc professzor
 
Az előzetes érdeklődésre való tekintettel a jelentkezéseket érkezési sorrendben fogadjuk, ezért kérjük, minél előbb jelezze részvételi szándékát lelkipásztoránál.
A jelentkezést akkor rögzítjük, ha 5.000 Ft előleg befizetése megtörténik egyházmegyei csekken vagy átutalással (bankszámlaszám: 11744003-20322096). Befizetéskor kérjük feltüntetni: Berekfürdő, jelentkező(k) neve! A további összeget a helyszínen kell rendezni.
 
A jelentkezés végső határideje: 2012. október 1.
 
Dr Gaál Sándor Horváth Csaba

esperes egyházmegyei gondnok>
A Nyírségi Református Egyházmegye Ibrányi Idősek Otthona bemutatása

koszorú, virág- és sírcsokrok kötése...

Látogató számláló