IV. Kálvin Kupa asztalitenisz verseny


 

Tíz település harminc versenyzője vett részt a Nyírségi Református Egyházmegye asztalitenisz-bajnokságán, a IV. Kálvin Kupán.

A Nyírségi Református Egyházmegye Katechetikai Bizottsága által 2009-ben életre hívott kezdeményezés elnyerte a résztvevők tetszését, hiszen negyedik alkalommal mérkőzhettek meg egymással az asztalitenisz sportágat szerető 18 éven felüli versenyzők. Ebben az évben is külön időpontban rendeztük meg a felnőttek versenyét, amelyre november 23-án, Apagyon került sor. Természetesen a gyerekek és az ifjak versenyéről nem feledkeztünk el, egy későbbi időpontban, a következő év elején, erre is sort kerítünk.

A két kategóriában megrendezett viadalon nemcsak jól érezték magukat a résztvevők, hanem színvonalas mérkőzéseket játszva dőltek el a helyezések sorsai. Gratulálunk a kategóriák győzteseinek és természetesen minden résztvevőnek!

 

Győztesek:

I. kategória:    igazolt versenyzők:

1. helyezett:    Fodor István Apagy

2. helyezett:    Márföldi István Nyíregyháza

3. helyezett:    Kiss Zoltán Apagy

Vakály János Apagy

 

 

II. kategória: amatőr versenyzők:

1. helyezett:    Szombathy Sándor Rohod

2. helyezett:    Szombathy Tibor Rohod

3. helyezett:    Hunkó József Apagy

Csatári Balázs Nyírbátor

 

Kozma Mihály lelkipásztor (Apagy)

 


Lelkészbeiktatás

2013. november 16-án ünnepélyes lelkészbeiktatási istentiszteletre hívogattak a Tiszanagyfalui Református Templom harangjai. Közel négyszázan gyűltünk össze, meghívott vendégek, palástos lelkipásztorok, közeli és távolabbi gyülekezetek képviselői, valamint a helyi egyházközség tagjai. Az istentiszteleten Dr. Gaál Sándor esperes úr hirdette az igét a 118. zsoltárból, és azt az üzenetet helyezte a beiktatandó lelkipásztor és a tiszanagyfalui hívek szívére, amelyet idáig is mindnyájan megtapasztaltak: Istennek örökké tart a szeretete. Ezt követően beiktatta Andrássy Gergely lelkipásztort a Tiszanagyfalui gyülekezet lelkipásztori állásába.

Az ünnepség a palástos lelkipásztorok igei köszöntésének sorával folytatódott, melyet Zimányi József, elődlelkipásztor szavai zártak, aki köszöntésében Illés és Elizeus próféta búcsúzásához hasonlította a mostani találkozást, és a benne működő lélek kétszeresét kérte utódja számára. Ezt követően a beiktatott lelkész tolmácsolta Isten üzenetét Ézsaiás 43,1-5; 10 alapján. Szolgálatában Isten túlzásairól beszélt, amelyekről a Szentírás lapjain számos történet bizonyságot tesz, és amelyet ő maga is, eddigi élete során személyesen megtapasztalhatott.

Együttlétünk további részében köszöntések hangzottak el. Először az egyházmegye elnöksége nevében hangzottak el köszöntő szavak, majd a Miskolc-Hejőcsabai gyülekezet, a lelkész anyaegyházközségének énekkara szolgált. Ezután Dojcsák Margit igazgatónő mondta el gondolatait, majd pedig a lelkészbarátok énekes köszöntésére hangzott el. Jelen volt Dr. Lenkovics Barnabás Tiszanagyfaluból elszármazott alkotmánybíró úr is, aki szintén köszöntötte a beiktatott lelkipásztort.

Utolsó előttiként Zólyomi József, a helyi gyülekezet gondnoka tolmácsolta a nagyfaluiak szeretetteljes köszöntését, egy igei ígérettel és egy tanáccsal bátorította a fél éve közöttük szolgáló lelkészt. Végül pedig a helyiek zenekara szolgált az új tiszteletes egyik kedves énekével.

Az istentisztelet után a helyi művelődési házban folytattuk együttlétünket, ahol szeretetvendégséggel várták a vendégeket. Tovább...


Berekfürdői csendes – pihenő hét

A Nyírségi Református Egyházmegye 2013. október 14–18. között tartotta az immár hagyományossá vált csendes hetét Berekfürdőn a Megbékélés Háza Konferencia Központjában. Ezen a lelki alkalmon 30 gyülekezetből 102 fő vett részt. /Tavaly 20 gyülekezetből 80-an voltunk/  A hét Dr. Gaál Sándor esperes nyitó áhítatával kezdődött, középpontjába a 450 éve első ízben megjelent Heidelbergi Kátét tettük, amelynek legújabb fordítása ebben az évben jelent meg. Minden nap, minden igeszolgálat előtt két lelkész állt a mikrofon elé és a Kátéból egymást kérdezve feleltek a káté szövegével. Így a hét végére mind a 129 kérdés megválaszolásra került. Egyházmegyénk aktív lelkészei és egy nyugdíjas lelkész szolgáltak közöttünk. Vendég előadóink is voltak, akik alapos felkészülésükkel gazdagították heti programunkat. Sokat énekeltünk, régi énekeket ismételtünk és újakat is tanultunk. A komoly témák mellett jutott idő a vidámságra is, játékos tanulásra, ismeretünk bővítésére. A délutánokat valódi pihenéssel, kikapcsolódással, a szomszédos strandon szabadtéri fürdőzéssel tölthettük el. Az elszállásolásunk igen kényelmes volt, étkezésünkről a konyha dolgozói házias jellegű finom ételekkel gondoskodtak. Mindezekért köszönettel tartozunk a szervezőknek és a Tiszántúli Református Egyházkerületnek a jelentős anyagi támogatásért. Mindenekfelett Istené a dicsőség, neki tartozunk hálával.

A csendes hét programirányítója Koós Lóránt nagydobosi lelkipásztor volt. Szolgálatokat végezték: Lipták Pál nyugalmazott lelkipásztor, aki Újfehértón évtizedekig szolgált, Bodnár Máté Levelek-Besenyőd-Magy gyülekezeteiben szolgáló, Sinkó-Páricsi Babett Kántorjánosi-Hodász gyülekezeteinek pásztora, Szabó Pál és felesége Szabóné Kovács Márta Rakamaz és Nyírtelek missziói gyülekezetében szolgálnak, ugyanakkor a Nyírségi Református Egyházmegye missziói lelkészei is, Nyíregyházán laknak.

Meghívott vendégszolgálók voltak: Dr. Szabó Andrea orvos, a Gyulai Református Gyülekezet tagja, aki testünk építő elemeiről, a sejtekről és Isten csodálatos irányításáról tartott előadást. Dr. Bálint Zoltán és felesége Dr. Bálintné Kis Beáta nyíregyházi lakosok, akik afrikai és pápuai missziós szolgálatukról beszéltek lebilincselően, ahol összesen közel 18 évet töltöttek.

A csendes hetünk adminisztrációs ügyeit Bodnárné Gombos Noémi, a Nyírségi Református Egyházmegye Esperesi Hivatalának vezetője intézte.

A hét Dr. Gaál Sándor esperes összegző zárszavaival ért véget. Köszönetet mondott a  szolgálattevő lelkészeknek, a vendég szolgálóknak, az adminisztrációs ügyeket intézőnek, minden kedves résztvevőnek, hogy ilyen szép számban képviselték a gyülekezeteinket. Jövőre is 2014. október 6-10. között is tartunk csendes hetet, ezért hazaérkezvén a gyülekezet előtt mondják el, milyen lelki táplálékot kaptak itt, mennyire volt hangulatos a csendes-pihenő hetünk. Hívogassanak másokat is a következő egyházmegyei alkalomra. Tovább...


 

 

Bakó László és Szécsi Éva lelkészházaspárnak megszületett első gyermekük: Simon.

Isten áldását kívánjuk életükre!

 

 


Megemlékezés és hálaadás Kállósemjénben

2013. október 13-án megemlékező és hálaadó napot tartottunk Kállósemjénben. Tettük ezt annak okán, hogy visszaidéztük a történelem fontosabb, évfordulós eseményeit. Csak néhányat ezek közül:

313-ban adta ki Nagy Konstantin császár a milánói rendeletet, amelyben szabad vallásgyakorlatot engedélyezett a keresztyéneknek,

1563-ban jelent a meg Heidelbergi Káté, ami egyházunk egyik hitvallása csaknem 450 éve,

1903-ban, 110 évvel ezelőtt emeltek tornyot eleink Kállósemjénben a református templomhoz.

Köszöntöttük Győri Mihály presbitertestvérünket, aki október 12-én töltötte be a 80. életévét és 30 éve szolgál presbiterként a gyülekezetben.

Az ünnepi istentiszteleten a prédikációval egybecsengően énekelt Csáki Edina, gyülekezetünk egyik fiatal tagja a hit ajándékáról. Megtisztelt bennünket Horváth Csaba egyházmegyei gondnok és Dr. Gaál Sándor esperes úr, akinek a szolgálatát, melyet a 2Krón 13, 10 alapján: „Mi azonban megmaradtunk Istenünk, az Úr mellett, nem hagytuk el őt.”a következőképpen foglalt össze Cseresznye László testvérünk:

Az igehirdető a prédikáció során rávilágított az Istenbe vetett hit fontosságára -e jelenvaló világban is, ahogyan azt tette Istennek kiválasztott népe Ászá király uralkodásának idejében is. A kiválasztott igerész szépen tükrözi, hogy Istennek segítségével mily hatalmas és az emberek számára hihetetlen nagy dolgok is megvalósulhatnak.

Amikor milliós haderővel állnak szemben a júdaiak csak egy biztos pontra tudnak támaszkodni, hogy harcuk győzelemmel záruljon, és ez pedig nem más, mint az Istennek megsegítő kegyelme. Isten segítségével ma is történnek csodák, mert ami az embernek lehetetlen Istennek lehetséges. Viszont ahhoz, hogy megtapasztaljuk Istennek segítő szeretetét ma is meg kell tennünk azokat a lépéseket, amit a júdaiak is megtettek! Mit is?„Eltávolította az idegen oltárokat és az áldozóhalmokat, összetörte a szent oszlopokat és kivágta a szent fákat.” Belegondolva a mi életünkben is nagyon sok”áldozóhalom és szent oszlop van”, ami meggátolja azt, hogy Istennel napi kapcsolatban lehessünk és megtapasztaljuk kegyelmét, szeretetét, amit az ő egyszülött Fia által adott nekünk. Életünkben, ha sikerül ezeket az„ áldozóhalmokat”lerombolni, mi is megtapasztalhatjuk Isten szeretetét, és ezt követően már csak egy fontos teendőnk van!

” Őseik Istenét, az Urat keressék, és teljesítsék a törvényt és a parancsolatokat.” Igen az Urat keresve és törvényeit megtartva nem csak egyszer tapasztalhatjuk meg kegyelmét, hanem mindvégíg életünk során, „mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” Ámen.

 


Nyári bibliatábor Újfehértón

Idén ötödik alkalommal rendeztük meg Újfehértón a gyermekek nyári vakációs bibliahetét. Hétfőtől szombatig, napról-napra gyűltek össze óvodásoktól középiskolás korig a fiatalok szerte a városból. Mintegy 130 gyerek találkozott minden nap a templomban, ahol közös énekléssel indítottunk az alkalmakat. Minden nap veled leszek… szólt a hét választott éneke. Mint sok gyülekezetben mi is a Titusz Alapítvány gyermekevangelizációs anyagát használtuk. A hét során együtt építkeztünk a bibliai történetek segítségével. Napról napra épült az egyik gyülekezeti tagunk, hitoktatónk által festett ház. Három csoportban hallották a gyerekek a történeteket. Az óvodások a gyülekezeti teremben, az elsősök és másodikosok a gyermek istentisztelet helyén, a többiek pedig a templomban. A felsősök ezt követően pedig feladatok segítségével, vagy kézműves foglalkozásokon mélyültek el a történetekben. Ezen kívül naponta változatos fejtörőket is lehetőségük volt megoldani, vagy ha kedvük tartotta ügyességi játékokon vehettek részt, és sorversenyekben mérhették össze képességeiket. A kisebbek korosztályra szabott foglalkozásokon vettek részt. Az óvodások sok játékkal, a nagyobbak pedig többek között már a vasárnapra készültek egy Pintér Béla számra előadott pantomimmal. A konfirmandus korosztály és az idősebbek pedig beszélgetésben gondolkoztak a napok témájáról. Napról napra volt egy kis csoport, akik dramatizált történetekkel készültek, közelebb hozni a bibliai üzenetet. A gyerekek számára minden bizonnyal a szombati nap jelentette a hét csúcspontját, amikor is az előző évektől eltérően, nem kirándulással, hanem otthon maradva telt a tábor utolsóelőtti napja. Birtokba vettük nem csak a parókiák udvarát, de az egész várost. Az udvarokon ugráló várak várták a kisebbeket, a nagyobbak a gyülekezeti teremben nézhették meg a Végtelen hit című filmet, és mindenkinek lehetősége nyílt városnéző kisvonaton körbejárni a települést. Két bogrács is megtelt, amivel jóllakhatott az élményektől megéhezett csapat. A hét vasárnap ünnepi istentisztelettel záródott. A templom megtelt a gyerekekkel és a hozzátartozókkal, akik mind kíváncsiak voltak, mi is történt a héten, és miről tanultak. Már hagyomány, hogy a héten több csoport is készül az istentiszteleti szolgálatra, ilyen volt az említett pantomim, és a drámások játéka, melyben Péter szabadulását adták elő a börtönből, és azt, hogy Rodé hogyan lepődött meg ezen a csodán. Így ünnepeltük meg, hogy ötödik éve rendezhettük meg Újfehértón a gyermekek napközis hittantáborát!


Egyházmegyei Énekkari Találkozó


 

2013. október 12-én, szombaton Tiszavasvári adott otthont a Nyírségi Református Egyházmegye Énekkari Találkozójának. 11 gyülekezet (Laskod, Nyírbátor, Nyírbogát, Nyírbogdány, Nyíregyháza-Sóstó, Nyírmeggyes, Petneháza, Rakamaz, Ramocsaháza, Tiszalök, Tiszavasvári) énekkara fogadta el az invitálást és közel 300 fő gyűlt össze Isten nagy nevének dicsőítésére a református templomban. Az ünnepi alkalom rövid áhítattal vette kezdetét, melyen Dr. Gaál Sándor esperes a 2Krónikák 13. részéből olvasott ige alapján szólt hozzánk. Biztatást kaptunk az igehirdetésből arra nézve, hogy Isten népének mindenkori küldetése megmaradni az Úr közelségében, Rá figyelve, akaratát keresve és megvalósítva kell élnünk. Az áhítat után Katona Béla, a házigazda gyülekezet lelkésze, majd Tiszavasvári városának polgármestere, Dr. Fülöp Erik köszöntötte az egybegyűlteket. Ezután egymás után mutatták be az énekkarok mindazt, amivel előzetesen készültek. Fazakas Alpár lelkipásztor mutatta be az éppen soron következő kórusokat. Az énekkaronkénti 8-10 perces szolgálatok mindegyike belefért a találkozó délelőtti részébe. Szinte észrevétlenül telt el 2,5 óra Isten énekszóval történő magasztalásának közepette. Jó volt hallgatni a sokszínű kórusokat. Volt olyan énekkar, mely egy szólamban énekelt, de olyan is akadt, amelyik hangszeres kísérettel. A lényeg minden esetben ugyanaz volt: az Úrtól kapott talentummal magasztalni a Szentháromság Istent. Az énekkarok bemutatkozása után ebéd és múzeumlátogatás következett. Ezt követően az előzetesen kiadott három összkari ének gyakorlása került sorra, majd Tárnok Ferencné, az Egyházmegye Ének- és Zeneügyi Bizottságának vezetője bátorította az énekkarok vezetőit és tagjait rövid összegzőjében. Zárásként a korábban már gyakorolt összkari énekek csendültek fel Szerencsi Imre és Tárnok Ferencné lelkész-karnagyok vezetésével és Kiss Zoltán orgonaművész közreműködésével. Pallay Ferencné, laskodi presbiter szavalatát is meghallgathattuk, melyet lánya, Zsófia kísért gitárral. Áldásos, lelkiekben gazdagító, tartalmas nap volt ez, melyért Istené legyen a dicsőség!


.
.
Áldást kívánunk Nagy József nyírpazonyi lelkipásztor és Nagyné Dr Hadházi Emese családja életére, harmadik gyermekük Bíborka születése alkalmából!
.


Lelkészbeiktatás  Nyírkércsen

2013. október 5-én Csonka Tibor megválasztott lelkipásztor ünnepélyes beiktatásán vettünk részt Nyírkércsen. Az ünnepi istentiszteleten Dr. Bölcskei Gusztáv a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke hirdette az igét Nikodémus és Jézus találkozásáról /János 3,1-21/. Igeszolgálatában az újjászületés fontosságát és Isten mindenek felett való szeretetét emelte ki, hangsúlyozva a sokak által ismert János 3,16 verset.
A beiktatás szolgálatát Dr. Gaál Sándor a  Nyírségi Református Egyházmegye esperese végezte. Az igei szolgálat fontosságára hívta fel a figyelmét a beiktatott lelkésznek, hogy álljon készen mind az alkalmas, mind az alkalmatlan időben az ige hirdetésére.
Felemelő érzés volt, amikor a palástos lelkészek egy-egy bibliai igeverssel köszöntötték lelkész testvérüket és családját gyülekezetük nevében.
A beiktatott lelkész igehirdetésének alapját szolgálta a Jerémiás 17,7-8, amely a lelkésszé szentelésének is áldó igéje volt. Igen szemléletes képpel kezdte a prédikációját: nagyapja születésekor egy cseresznye fát ültetett a kertjükben, amely egy ásott kút közelében növekedhetett, ahonnan állandóan kapta az éltető vizet. Ilyen az a férfi is, aki az Úrba veti bizodalmát és onnan táplálkozik, így folyamatosan bőven terem másokat is üdítve. Bátor, bizonyságtevő szolgálatról szólt  az  igehirdetés. (A prédikáció ide kattintva olvasható.)
Egyházmegyénk esperese név szerint köszöntötte az egyházi előjárókat és a meghívott vendégeket, akik a rájuk bízott faluközösséget, iskolát, óvodát, idősek otthonát képviselték.
A beiktatott lelkipásztort sokan köszöntötték. Elsőként Horváth Csaba egyházmegyei gondnok mondta el igei biztató szavait, csatlakozva a beiktatott lelkész igehirdetési gondolataihoz  /Zsidók 10,38/.
Éles Miklós a Nyírkércsi Gyülekezet gondnoka elismerő szavakkal nyilatkozott beiktatott lelkészükről és átadta a gyülekezet ajándékát, egy új palástot. A Nyírjákói gyülekezetben is szolgáló lelkipásztort Török Zoltán gondnok köszöntötte, kiemelve, hogy nem érzik magukat másodrangú gyülekezetnek, mert a beiktatott lelkipásztor ugyanolyan lelkiismeretesen végzi a szolgálatokat kicsiknek és nagyoknak, mint a nyírkércsieknek. Csoma Tiborné Nyírkércs polgármestere hosszan beszélt a lelkész és a faluközösség jó kapcsolatáról, milyen sok építő szolgálata van a lelkésznek a falu közösségében. A lelkipásztort köszöntötték: Szabó József Nyírjákó polgármestere, Csománé Záhorák Erzsébet, Laskai Mihályné, Karaffa Ferencné nyírkércsi valamint Lovas Sándorné, Turócy Imréné nyírjákói intézmények vezetői. Banga Károlyné presbiter a nyírkércsi gyülekezet nevében, Ragó Zsanett hetedik osztályos tanuló az ifjúság nevében verssel köszöntött, az énekkar pedig a „Legyen áldás az úton, amit ma kezdesz el...”csodálatos éneket adta elő biztatásul a lelki munkához. Az egyházmegye négy tagú férfi kórusa több szólamú énekkel tette még felemelőbbé ezt az ünnepi istentiszteletet.
A Nyírkércsi Református Gyülekezetben hosszú ideig a lelkészi szolgálatokat helyettes lelkészek végezték, mostantól kezdve megválasztott – beiktatott lelkészük van a nyírkércsieknek is. Ezt az alkalmat nagyon ünnepélyessé akarták tenni, ami sikerült is, méltóságteljes ünneplésben volt része a gyülekezeteknek és a meghívott vendégeknek. Hálásan köszönjük a szívélyes vendéglátást, a bőséges finom falatokat a gyülekezet asszonyainak, jó volt együtt lenni testvéri közösségben és kötetlen beszélgetéseket folytatni ezen az emlékezetes lelkészbeiktatási alkalmon.

Horváth Csaba egyházmegyei gondnok

Gratulálunk egyházmegyénk lelkészi focicsapatunknak, mivel a 2013. szeptember 13-án Kolozsváron szervezett Kárpátmedencei Magyar Református Lelkészi Focibajnokságon III. helyezést értek el.

A csapat tagjai: Andrássy Gergely (Tiszanagyfalu),Boros Gábor kapus (Jármi),Koós Csaba, Levente (Jármi), Koós Lóránt (Nagydobos), Szalkó Károly (Nyíribrony), Szilágyi Sándor ( Tiszabercel), Veres Péter (Gáva).Hálaadás Új Kenyérért

„Ő pedig esőt ad a magra, amellyel beveted a földet, és kenyeret ad a föld terméséből, amely bőséges és tápláló lesz…” (Ézsaiás 30,23)

Nyári szellő zongorázott a fák reggeli harmattól friss ágain, dallamára madárkák, szorgos méhecskék suhantak a magasba, játszadozva a nap aranyló sugaraival. Béke és Rend honolt a város zajától megbúvó kicsiny ligetben, itt a nagymamák és nagypapák csendes otthonának udvarában. Ünnepre készültünk. Ünneplő ruhába öltöztünk testestül-lelkestül.

Az Úr tiszteletére terített hófehér asztalkán pedig, „keresztelését” várta öt kenyér.

Izgatott, édes várakozással készültünk erre az alkalomra, hogy hálát adva köszönjük meg Urunknak áldását, az Új Kenyeret, az Életet, a Reményt.

Szeretetteljes áhítattal kezdődött el az ünnepi alkalom, miután Takács Ferencné intézményvezető asszony köszöntötte a meghívásunkra hozzánk érkezett vendégeket, Tamaskovics László római katolikus plébános urat, Berencsi Béla polgármester urat, Szűcs Sándor járási hivatalvezető urat, és a vasmegyeri Aranyeső Népdalkört. Szél úrfi még tett néhány kíváncsi kört közöttünk, majd jobbnak látta elcsendesedni, hiszen tudta őkelme, hogy a zsoltárokkal úgysem tud versenyre kelni.

Vass László nagytiszteletű úr és Tamaskovics László plébános úr kenyéráldását követően az Aranyeső Népdalkör majd időseink szolgáltak gyönyörűséges népdalokkal, versekkel, ezt követően pedig, úrvacsora vételre került sor.

A virgonc nyári szellő tovaillant… Levél sem rezdült… Valami kimondhatatlanul megnyugtató, boldog érzés kerített hatalmába mindannyinkat. Éreztük a bőrünk alatt, mélyen a zsigereinkben, egymás tekintetében, az örömteli könnyekben, a mosolyainkban. A SZERETET járt közöttünk. Az egyszerű, önzetlen, tiszta SZERETET.

Hálatelt szívvel mondunk köszönetet mindenkinek, aki velünk volt, meghívott vendégeinknek, amiért együtt lehettünk ezen az örömteli délelőttön, és megköszönjük Berencsi Béláné Erzsike néninek, azt az önzetlen segítséget, mellyel lehetővé tette, hogy a lelki táplálék mellé kenyérlángos is került a terített asztalokra.

Isten tartson meg mindnyájunkat!

 

Nyírségi Református Egyházmegye

Idősek Otthona

Ibrány, Lehel út 43-45.

 


Nyári életképek Nyírturáról


 

Mozgalmas nyarunk volt, igyekeztünk minden korosztályt megszólítani. A gyermekeké volt a főszerep közel egy héten keresztül ahol a lelki építkezés volt a központi témánk. Három teológus segített a közel 40 nebuló felvigyázásában, étkeztetésében és az előadások megtartásában.

Ezek után még ki sem pihentük magunkat már buszon ültünk és robogtunk idei uticélunk felé, amely Eger városa volt. Az ötvenfős busz teljesen megtelt a Turai és Sényői kirándulókkal. A legfiatalabb közöttünk hat éves volt a legidősebb nem publikus.

Augusztus 20-án megrendeztük a kenyérszentelést, amely ötödik éve kerül megszervezésre, és amihez az idei évben csatlakozott a polgármesteri hivatal és a helyi polgárőrség is.

A nyári programokat szeptember 1.-én zártuk, amikor újkenyér ünnepén köszöntöttük gyülekezetünkben a 70, 60, 50 éve konfirmált testvéreket. Nagyon meghitt és családias alkalom volt. Mindezekért Istené legyen a dicsőség.


VENDÉGSÉGBEN NYÍRBOGÁTON


 

„Áldott az Úr! Napról napra gondot visel rólunk szabadító Istenünk.”

(Zsolt. 68:20)

Csodálatos reggelre ébredtünk 2013. szeptember 8-án vasárnap, szívünkben hálás örömmel: gyülekezeti kiszállásra készülünk.

A Magdaléneum lakóinak kis csapata már az utazást megelőző napokban lelkesen ismételgette a gyönyörű verseket, énekeket, amelyeket ajándékba szánt a nyírbogáti gyülekezet részére, ahová meghívást kaptunk Szerencsi Imre Lelkipásztor Úrtól.

A fogadtatás olyan szeretetteli volt, mint amikor egy igazi családba érkezik az ember, ahol már nagyon várják. Mert bennünket nagyon vártak... boldog mosollyal, öleléssel.

Az Istentisztelet kezdetén a lelkipásztor a gyülekezet előtt is köszöntött bennünket, néhány szóban említést tett a Magdaléneumról, majd az igeszolgálat végén a leányok következtek, hogy előadják verseiket, énekeiket. Szolgálatukat áldottá tette az Úr, a gyülekezet tagjai néma csendben, mosollyal az arcukon, de könnyekkel a szemükben hallgatták őket – felejthetetlen kép, felejthetetlen percek, felejthetetlen szeretet.

Mi is kaptunk ajándékba egy éneket - egy ír áldást - 3 szólamban előadva, amelyet Nagytiszteletű Úr és kedves Családja énekelt el nekünk eddig soha nem hallott szépségben:

„Az Úr vezessen végig az úton…”

A templom kijáratánál a lelkipásztor mellett megállva leányaink könyvjelzőket osztottak a gyülekezeti tagoknak – rajta a fenti igével - emlékeztetőül, hogy ott jártunk és emlékeztetőül, hogy a mi Gondviselő Édesatyánknak valóban napról napra gondja van ránk. Alkalom volt ez arra is, hogy sorfalat állva egyenként elköszönhessünk a templomból kifelé tartó testvérektől

– még néhány kedves szó, még egy ölelés a legközelebbi viszontlátásig.

Istentisztelet után szeretetvendégségre hívott meg bennünket a gyülekezet, közben pedig egyre jobban megismertük egymást a beszélgetések során.

Köszönetképpen erre a különleges, szeretetteli és nagyvonalú vendéglátásra - egyben búcsúzóul -elénekeltük az „Áldjon meg téged, áldjon az Úr…” c.. éneket, majd mindannyian újra az ír áldást – hihetetlen szeretettel mindenki hangjában, ami ismét könnyeket csalt némelyikünk szemébe.

Hazainduláskor pedig ők, -a gyülekezeti tagok és lelkészük - álltak sorfalat, és ahogy kigördült a buszunk az udvarról, sok-sok integető kéz üzente:

„…és míg újra látjuk egymást, szent kezében őrizzen meg Ő!”

Az Úr megáldotta minden percét ennek a találkozásnak, utat nyitott a szívekhez, betöltött szeretettel és örömmel, amelyért hála Gondviselő Istenünknek.

(egy munkatárs a Magdaléneumból)Megjelent a "Nyírségi Református Egyházmegye
visszatekintése a 2012. évre" című kiadványa.
Kattintson a képre!


>
A Nyírségi Református Egyházmegye Ibrányi Idősek Otthona bemutatása

koszorú, virág- és sírcsokrok kötése...

Látogató számláló