Beiktatás Mérken


2014. szeptember 14-én, vasárnap délután iktatta be Gégényi Béla lelkipásztort Dr. Gaál Sándor, a Nyírségi Református Egyházmegye esperese. Minden gyülekezet életében nagy fordulat, amikor lelkészt választ és beiktatását szervezi. Így volt ez a mérki gyülekezet életében is. A megüresedett lelkészi állást olyan személy töltötte be, aki vágyott arra, hogy gyülekezeti szolgálatban tehessen Isten dicsőségére. Kegyelmes és építő, amikor egy közösség kívánsága, s egy elhívott szolga vágya Isten akaratában találkozik és megvalósul.

Nagy odaadással készültek a mérkiek megválasztott lelkészük beiktatására, aki ünnepi szolgálatában elmondta a Filippi 3,12 alapján („Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már a célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus.”): az a vágya, hogy a cél felé vezesse a rábízott gyülekezetet. Mindezt kellő alázattal és engedelmességgel kívánja végezni. Gégényi Béla két évet töltött Biharkeresztesen segédlelkészként, majd ugyanott a Gondviselés Háza Református Idősek Otthonában intézményi lelkészként. Ezt követően Mátészalka belvárosi gyülekezetében töltött még egy évet, ahol gyakorlatot szerzett a gyülekezeti munkában. S végül Isten valóra váltotta dédelgetett álmait. Mérken és Tiborszálláson láthat el lelkészi szolgálatot. Erre nyert felhatalmazást az egyházi törvényeknek megfelelően.

Esperes Úr a napi ószövetségi ige, a Prédikátor 1, 12-18 alapján arról tett bizonyságot, hogy az élet sok hiábavalósága mellett vannak isteni bizonyosságok. Vannak fáradozásaink, munkáink Isten ügyében, amelyek egyáltalán nem hiábavalóak.  Benne még a kudarcaink, bánataink is cél felé és a célba vezetnek. Néha üres köröket futunk meg, de a hívő ember hatalmas kiváltsága, hogy felülemelkedhet a látszólag és valóságosan hiábavaló dolgok felett. A világ és a prédikátor depresszív hangulatából a helyes istenfélelem a kivezető út.

A lelkészi igei köszöntések és a világiak kedves és befogadó szavai is ebben erősíthették meg a beiktatott lelkészt. A gyülekezet szeretetteljes vendéglátása pedig a reménység hitvallása volt.

Az Úr erősítse meg Gégényi Béla nagytiszteletű urat gyülekezeti szolgálatában, s adjon mellé olyan munkatársakat, akikkel a Cél felé haladhatnak és vezethetnek másokat, akik még nem döntöttek az istenfélelem bölcsessége mellett!

Sipos Brigitta ref. lp.

 

 


 

 

Lelkészbeiktatás Ramocsaházán


 

2014. szeptember 7-én ünnepélyes lelkészbeiktató istentiszteletre hívogattak a Ramocsaházi Református Egyházközség Templomának harangjai, ugyanis a gyülekezet meghívta és lelkészének választotta Nagy Péter református lelkipásztort. A sokfelől érkező lelkipásztorok, gyülekezeti tagok és vendégek először Dr. Gaál Sándor esperes úr tolmácsolásában figyelhettek Isten igéjére, mely az ünnepi istentiszteleten többször is elhangzott a napi újszövetségi szakaszból, a Zsidókhoz írt levél 12. részéből, a 12-17. versekből.

A korábban 23 évig Ramocsaházán szolgáló lelkipásztor igehirdetésében a vándorló egyház képével szemléltette Isten népének mindenkori útját, melyben szükség van egymás kezének erősítésére, és a közösség együtt való haladására. Kiemelte, hogy az egyház alakzatát Isten rajzolta meg, az Ő tervébe illeszkedik bele az új lelkész, és abban maradnak meg a hűséges egyháztagok is.

Az igehirdetést követően esperes úr ismertette a megválasztott lelkipásztor életútját, majd az egyházi törvények szerint átadta a lelkipásztor szolgálati engedélyét, a concessát, valamint a díjlevelet és ünnepélyesen beiktatta Nagy Péter lelkipásztort a Ramocsaházi Gyülekezet lelkipásztori szolgálatába.

Az ünnepélyes pillanatokat a megjelent lelkipásztorok köszöntése folytatta, majd ismét a szószékről hangzott az Ige, amikor is a beiktatott lelkész szintén a napi újszövetségi igeszakaszból kiindulva hirdette azt. Nagy Péter tiszteletes többek között arra hívta fel a figyelmet, hogy a gyülekezetben lévő ellankadt kezeket és a megroskadt térdeket meg kell keresnünk és segítenünk kell azok megerősítésében. Elmondása szerint a gyülekezet az a közösség kell, hogy legyen, ahol lehet lábadozni, ahol van, aki kíséri a felépülőket és van, aki segít a megerősödésben, hiszen az Úr Jézusban értünk is hasonló módon hajolt le az Isten.

A beiktatott lelkész igehirdetése után Egyházközségi Közgyűléssé alakult át az istentisztelet, és sor került a meghívott vendégek köszöntő szavaira. A lelkipásztor köszöntésének sorát Nyeste Ferenc egyházmegyei főjegyző, ramocsaházi presbiter nyitotta meg. Elmondása szerint a gyülekezet nagyon várta ezt a napot, mert az elmúlt néhány hétben megérezték, nem jó, ha nincs helyben lakó lelkészük. Hálát adott továbbá Isten vezetéséért, amely által egymásra találhatott a gyülekezet és új lelkipásztora, illetve tolmácsolta Horváth Csaba egyházmegyei gondnok valamint a Hardenberg-i holland testvérgyülekezet köszöntését és Asztalos András gondnok úrral átadták a gyülekezet ajándékát.

Ezt követően Szabó László, a Debrecen Homokkerti Református Egyházközség lelkipásztora kívánt sok erőt az új szolgálati helyen való helytálláshoz úgy, mint annak a gyülekezetnek a lelkésze, ahol a felnövekedett a beiktatott szolgálattevő. A köszöntő szavakat Vad Zsigmond esperes úr folytatta, mint az elbocsátó egyházmegye és a korábbi szolgálati hely, a Debrecen Nagytemplomi gyülekezet lelkipásztora. Szavaival arra bíztatta szolgatársát, hogy mindenhol, minden körülmény között úgy szolgáljon, hogy azzal az Úrnak szerezzen dicsőséget.

A köszöntések sora énekszóban folytatódott a lelkész barátok részéről, majd pedig a legutóbbi szolgálati hely, a Debrecen Csapókerti Református Egyházközség képviseletében Lakatos Zoltán lelkipásztor adott hálát Istennek a közös szolgálat során megbízhatónak bizonyult lelkésztestvéréért. Igei köszöntést mondott továbbá Pelyvás Zsolt, a Nyíregyháza Városi Református Egyházközség képviseletében, a helyi polgármester, Simon József pedig köszöntésében azt kívánta az új lelkésznek, hogy váljék otthonná a nemrég beköltözött család számára Ramocsaháza.

A köszöntések sorát két személyesebb hangvételű felszólalás zárta. A család nevében a beiktatott lelkész testvére, Nagy József nyírpazonyi lelkipásztor az Ige szavával arra bátorította öccsét, hogy minden útján gondoljon Istenre, és ő majd egyengetni fogja ösvényeit, ahogyan eddig is tette. Végül pedig Gaál Sándorné egy hasonlattal szemléltette az előd lelkészházaspár érzéseit, gondolatait. Azt mondta, olyan ez, mint amikor az egyszeri ember férjhez adja a lányát, adná is meg nem is. Tudja, hogy közös a döntés, és jó kezekbe adja gyermekét, és azzal is tisztában van, hogy bár külön úton járnak, mégsem szakadnak el. A gyülekezet számára pedig a hasonlattal azt szemléltette, nem jó, ha a menyasszony sír, mert Istentől rendelt vőlegény mellett nincs oka arra.

A beiktatott lelkipásztor a köszöntő szavak után háláját fejezte ki Isten eddigi vezetéséért, az elbocsátó és befogadó gyülekezetekért, egyházmegyékért, megköszönte családja támogatását és barátai jelenlétét, és szeretetvendégségre invitálta a megjelenteket a település közösségi házába.

Áldott legyen a Mindenható Isten azért, hogy folyamatosan gondoskodik az ő népéről, és hogy vezetését követve folyamatosan abban gyönyörködhetünk, hogy az Úr csodásan működik. Hisszük, hogy ha beleilleszkedünk az Ő tervébe, akkor Ramocsaházán és az Anyaszentegyház más gyülekezeteiben továbbra is az Ő gondoskodó szeretetét és áldó jelenlétét tapasztalhatjuk meg.

Andrássy Gergely

 

 


Egyházmegyei Református Pedagógus Találkozó


 

 

2014. szeptember 12. ismét egy mérföldkő a Nyírségi Református Egyházmegye életében, amikor egyházmegyénkből 280 református pedagógus érkezett a Nyíregyháza-városi Református Templomba, hogy hitüket megerősítő előadásokat hallgassanak, felhasználva azokat a rájuk bízott ifjúság nevelésében. A Találkozó emlékére minden pedagógus Egyházmegyénktől ajándékba kapta Cseri Kálmán ny. református lelkész „A kegyelem harmatjai, áhítatok az év minden napjára” c. könyvét. 2011 tavaszán a Vajai Református Műemlék Templomban 200 református lelkész előtt tartott Cseri Kálmán „Elhívásunk-Küldetésünk” címmel előadást. Akkor lelkészeinknek volt alkalma hallgatniuk Isten igéje által a mindennapi szolgálatukat segítő tanítást. Isten Szentlelke így használ fel embereket hitéletünk megújításában, így épülhetünk egymás hite által. Ez a délután az értékes igehirdetés és előadások hallgatásán kívül alkalmas volt a találkozásokra, kötetlen beszélgetésekre a finom falatok fogyasztása közben.

A Találkozó Dr. Bölcskei Gusztáva Tiszántúli Református Egyházkerület püspökének igehirdetésével kezdődött az 1 János 1,1-4 igeszakasz alapján. Igeszolgálatának fő gondolata a pedagógusok és a gyerekek középpontba állításáról szólt, a jövő generációjának nevelésében óriási a feladatuk. Amit kaptak, azt adják tovább, hogy a keresztyén értékrendre különösen is hangsúlyt kell fektetni, nemcsak az általában vett tananyag megtanítására.

 

Dr. Gaál Sándora Nyírségi Református Egyházmegye esperese köszöntötte az Egyházmegye megjelent református pedagógusait és az őket elkísérő lelkészeket, a meghívott vendégeket és a felkért előadókat. Szeretettel adta át a névre szóló áhítatos könyvet, melyet mindenki a kijelölt helyén talált meg. Ezután a köszöntések és az előadások következtek.

Dr. Kovács Ferenc Nyíregyháza Város Polgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, hogy nagyon örül ennek a találkozónak, mert így is közelebb kerül egymáshoz a református egyház és a város, az oktatás elképzelhetetlen az állam és az egyház együttműködése nélkül. Ígérte, hogy a jövőben mindenben segíti az egyházat és a pedagógusokat.

Dr. Jánosi Zoltán a Nyíregyházi Főiskola rektora köszöntőjének fontos üzenete volt az oktatás jövőképének megtervezésében Nyíregyháza jövőképének megformálása. Szavaival egy olyan Főiskola képét vázolta fel, aminek fő profilja a tanárképzés, ami közösséget vállal az egyházi /a református iskolai/ tanárképzés jövőjével. Az általa idézett Reményik Sándor-vers: „Templom ésiskola”-  derűs szelídséggel simult bele a Találkozó összképébe: „Ne hagyjátok a templomot / A templomot s az iskolát / A Nyíregyházi Főiskolát”.

Czunyiné Dr. Bertalan Judit – Köznevelésért felelős államtitkár – „A közoktatás helyzetéről,tervezetéről” címmel tartott előadását oktatáspolitikánk legfontosabb kulcsszavaira építette: az infrastruktúra fejlesztésére, az értéksemlegesség feloldására, a pedagógus életpálya-modell kialakítására, a szaktárca és a tanárok találkozásának fontosságára, az egyházi iskolák iránti igények növekedésére. Az egyházi iskolák, így a református iskolák által nyújtott többletet egy szemléletes képben fejezte ki. Ebben összehasonlította az állami iskolák és az egyházi iskolák arculatát a tanévnyitóról és a tanévzáróról. Elvetette azt az iskolaképet, ahol az évnyitó és az évzáró a Himnusz és a Szózat közé 25 percben tömörül. Előnybe részesítette azt az ideális helyzetet, ahol ezek az ünnepségek hálaadó istentiszteletben fogalmazódnak meg, az elgépiesedést felváltaná az értékteremtő érzelmi többlet.

Dr. Bodó Sára a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Gyakorlati Teológiai Tanszékének

docense  „A bátorító iskola” című előadását az ünnepek köré rendelte s a sokak által ünneptelen félévnek nevezett pünkösd utáni hónapokról szólva kereste és a résztvevőkkel együtt kerestette a bátorság és a bátorítás pedagógiájának lényegét. A pedagógiatörténet nagyhírű tudósai nyomában, erőteljes gyakorlati orientáltsággal fogadtatta el a Találkozó résztvevőivel az Adler-féle bátorító pedagógia jelszavait, tudta új megvilágításba helyezni azokat a fogalmakat, mint „megbecsülés”, „bizalom”, „hit”, „elismerés”, „lelkesítés”. Fontos útravaló csomagot nyújtott át ezzel minden résztvevő, tanévkezdő pedagógusnak. Bátorította a pedagógusokat, hogy segítsék a fiatalokat saját határaiknak tágításában, az önálló gondolkodásra való nevelésben, így értékekkel teli lehet az életük. Merjenek megszólalni, új lehetőségeket felfedezni és megvalósítani.

 

Isten iránti hála van a szívünkben, hogy a Nyírségi Református Egyházmegyében meg tudtuk szervezni református pedagógusaink első Találkozóját. Köszönjük az ötletadó Dr. Gaál Sándor esperesnek a nagy felelősségteljes, körültekintő munkáját mind az előkészületekben, mind a kivitelezésben. Köszönjük Egyházmegyénk, a Nyíregyháza-Városi Egyházközség és a Jókai Mór Református Általános Iskola Tantestületének az áldozatkész segítségét. Köszönjük a meghívott vendégeknek és előadóknak, hogy igen értékes gondolatokkal gazdagították a pedagógusok ismereteit, amelyeket fel tudnak használni a jövő nemzedékének nevelésében.

Hisszük, hogy nem volt hibavaló vállalkozás ez a nagy ívű Találkozás.

 

Horváth Csaba

egyházmegyei gondnok

 

 


Egyházmegyei Családi Nap


 

 

2014. szeptember 6. napja sokáig emlékezetes lesz a Nyírségi Református Egyházmegye gyülekezeti tagjainak életében. Az Egyházmegye 59 gyülekezetéből mintegy 1500 fő vett részt ezen az egész napot betöltő gyülekezeti alkalmon. Nevezetes helyen, Szabolcs község új Látogató Központjában, hazánk egyetlen épen maradt földvárának a tövében tartottuk a szabadtéri programokat. A szervezők gondoskodtak arról, hogy a család minden tagja jól érezze magát. A komoly lelki alkalmak mellett a gyerekek is gazdag lehetőségek között válogathattak. Volt kézműves foglalkozás, kosárfonás, íjászat, lovaglás, lovas kocsikázás. Kedvükre ugrálhattak, csúszdázhattak és a bábszínház élményeiben is részesültek. Akik a jó levegőn, a szép napos időben sétálni akartak, azok megnézhették a történelmi nevezetességű több, mint ezer éves híres földvárat, az emlékoszlopot, Szabolcs vezér bronz szobrát. Az Árpád-kori református műemlék templom látogatása az egyéni elcsendesedés színhelye volt, ugyanakkor a nagy melegben kellemes hűvösséget biztosított. A gyülekezetek a testi táplálékról is gondoskodtak. A felállított sátrakban bőséges volt az étel kínálat, ugyanakkor főzőversenyt is hirdettek, melyre 15 felkészült csapat nevezett be. Igen finom gulyást, babgulyást és egyéb ételeket főztek. A zsűrinek nehéz dolga volt dönteni, így mindegyik csapat jutalomban részesült. A legnagyobb elismerés azonban az volt, hogy minden adag elfogyott.

A napunkat színesítette 40 motoros látogatása is. Nagy érdeklődéssel vették körül kicsik és nagyok.

A szabadtéri istentisztelet előtt köszöntő beszédet mondott Dr. Gaál Sándor esperes, Dr.Vinnai Győző országgyűlési képviselő és Csegei László Szabolcs község polgármestere.

Az istentiszteleten a kántori szolgálatot Gryllus Dániel és testvére Vilmos végezték. Éneket is tanítottak a népes gyülekezetnek : „ Mily gyönyörűség, íme, lásd amikor az atyafiak együtt muzsikálnak!” .Az istentisztelet után Gryllus Vilmos koncertet adott, a kicsinyek és nagyobbak nagy örömére.

Az ünnepi istentiszteletet Dr. Gaál Sándor esperes tartotta a Zsidókhoz írt levél 11. része alapján, amikor a hit hőseiről, hitünk példaképeiről beszélt. Nemcsak a bibliai korban voltak a hitnek példaképei, hanem napjainkban is vannak, akikre oda kell figyelnünk. Ennek kapcsán beszélt a családról, a társadalomról. Ma is keresi a példaképet az ember, különösen a gyerekek. Ezért nem mindegy, hogy milyen légkörben nőnek fel, kit tartanak példaképnek. Nagy a felelősség a szülőkön. Hitvalló példaképek kellenek, akik lehetnek szülők és gyerekek is. Sok családban a gyerekek vezetik Istenhez a szülőket, ezért fontos már óvodás korban is foglalkozni a hitoktatással. Így az egyházi iskoláknak megnövekszik a jelentősége társadalmunkban. Ezért fontos a közös program, ez a nap is arról szólt, hogy együtt a család az Ige hallgatása mellett, a közös éneklés is erősít bennünket

A fogyatékkal élők is helyet kaptak a programunkban. Így került sor a Máon Szeretetotthon műsorára, ahol pantomimszerűen mutatták be az emberi kapcsolatokat igen meghatóan Gubányi Katalin, az Otthon vezetőjének irányításával. Az Immánuel Otthon műsorában két táncot láthattunk, melyben az egyik partner egy mozgássérült fiú volt. Ezek az előadások teljes értékűek voltak.

Kulturális műsorban is volt részünk Pregitzer Fruzsina színművész zenés előadásában.

A délutáni programot a Magyar Continental Singers előadása zárta. Hallhattunk tőlük Istent dicsőítő énekeket, a Bibliából felolvasott igét, bizonyságtételt Jézus Krisztus mellett, buzdítást hitünk megvallására. A jó hangú, zenét kedvelő, Jézust kereső és róla bizonyságot tenni akaró fiatalokat hívogatták soraikba.

Az útra bocsátó áldást és köszönetet a szervezőknek, a rendezvénynek helyt adó gyülekezetnek esperesünk mondta el. Külön kiemelte Veress Péter helyi lelkész áldozatkész előkészítő munkáját és gondoskodását, hogy minden szépen és ékesen, rendben történhetett.

Ezen a napon karitatív tevékenységek is történtek : önkéntes véradásra is sor került és az összegyűlt perselypénzt a nehéz körülmények közé került kárpátaljai református testvéreinknek ajánlottuk fel.

Hisszük, hogy ez a nap is alkalmas volt arra, hogy hitünk gyakorlásában közelebb kerüljünk egymáshoz, a hitben erősebb támogassa a gyengébbet és szívünkben vágyat ébresszen hasonló összejövetelek szervezésére, református hitünk megélésére környezetünkben.                         H. CS.

 

A családi napon készült képek megtekintéséhez kattintson ide.

A családi napon elhangzott igehirdetést meghallgathatja ide kattintva.

A családi napon az Európa Rádió riportokat készített, itt hallgathatja meg.
>
A Nyírségi Református Egyházmegye Ibrányi Idősek Otthona bemutatása

koszorú, virág- és sírcsokrok kötése...

Látogató számláló