Gyermekhét Újfehértón


Immár 9. alkalommal került megrendezésre 2017.július 17 és 23 között a VAKÁCIÓS GYERMEK-BIBLIAHÉT az újfehértói református gyülekezetben. A hét témája a Titusz Hitéleti Alapítvány által kidolgozott Legyél te is reformátor! című anyagra épült. Ahogyan a cím is jól mutatja, ezzel mi is bekapcsolódtunk a reformáció 500 éves évfordulójának megünneplésébe, hiszen a reformáció 5 alapelvét (Egyedül a Szentírás! Egyedül Krisztus! Egyedül hit által! Egyedül a kegyelem! Egyedül Istené a dicsőség!) jártuk körül újszövetségi bibliai történetek segítségével. A hagyományokhoz hűen minden délután háromnegyed kettőkor gyülekeztünk a templomban, ahol bevezetés és hangszerekkel kísért énektanulás folyt. Ezután a gyerekek hitoktatók,  teológus hallgatók és más, önkéntes segítők vezetésével korosztályuknak megfelelően folytathatták a témák feldolgozását a templom körüli helyszíneken. Mind az óvodásoknál, mind a kisiskolásoknál izgalmas történetmondások, játékok részesei lehettek a gyermekek. A bibliai igazságok megismerésén túl a résztvevők bepillanthattak a Jézus –korabeli városokba, megismerhették az akkori szokásokat. A gyerekek feladatlap kitöltésével, a témához kapcsolódó játékokkal és sporttevékenységekkel töltötték idejüket. Az arra járók szépen csengő gyermek hangoknak, Isten-dicséretnek, harsogó aranymondásoknak lehettek tanúi. A munka és a játék után a felajánlásokból készített finom uzsonna várt bennünket, majd a nap zárásaként a templomban a gyermekek bebizonyíthatták, hogy mit tanultak: jutalomért összegző kérdésekre válaszolhattak - nagy buzgósággal tették mindezt! Az alkalmaknak negyed hatkor lett végük. A drámapedagógiai foglalkozások is színesítették a programot. Annak ellenére, hogy két tábor is zajlott még ezen a héten, naponta több mint száz gyermek vett részt a tanításokban, amiért nagyon hálásak vagyunk az Úrnak! Úgy tapasztaltuk hogy a reformáció tanait a Szentlélek segítségével át tudtuk adni a hallgatóságnak, pedig a téma nem nevezhető  könnyűnek!

Gyermekeink megértették, hogy milyen fontos szerepe van a Bibliának a mindennapi életvezetésben, hogy az igazi hit cselekedetet is jelent, hogy csak az Úr Jézus váltságának elfogadásával mehetünk Atyánkhoz, hogy a kegyelem ajándék, s hogy mindenért csak Istennek adhatunk hálát. Pénteken tábortűz körül gyülekezve zártuk az alkalmat, a nagy hőség után áldásként a hűsítő zápor is megérkezett. Szombaton gyermekek és segítők összesen 110-en vettünk részt a nyíregyházi Vadasparkba tett kiránduláson, ahol mindnyájan maradandó élményekkel gazdagodtunk. Vasárnap a délelőtti istentiszteleten fejeződött be a tábor az óvodások, a kisiskolások és a drámás nagyobbak közreműködésével. Üdítő és olykor megható volt, ahogyan gyermekeink hangjukkal, mozdulataikkal dicsőítették az egy, igaz és örök Istent! Az etióp kincstárnok története is megelevenedett a nagyobb gyerekek drámajátékával.

Köszönjük a segítőknek, a támogatóknak, de legfőképpen az Úrnak, hogy az idén is lehetőségünk volt a gyermekek között szolgálnunk!

Karsainé Incze Gizella

hittanoktató

 


34. Őri Gyermek és Ifjúsági Konferencia

Istennek adunk hálát, hogy megszakítás nélkül 34-ik alkalommal tarthatunk Gyermek- és Ifjúsági Konferenciát az őri Református Egyházközségben.

Idén Urunk segítségével július 11-15. között került megrendezésre. A konferenciánk vezérfonala a Titus Hitéleti Alapítvány által kidolgozott ”Legyél te is reformátor!” című nyári gyermekevangélizációs anyag volt. A hét minden napján nagy volt az érdeklődés, ugyanis minden nap több mint 90 gyermek és fiatal vett részt a foglalkozásokon.

A foglalkozások 3 helyszínen (Templom, Gyülekezeti ház, Közösségi ház) és három korcsoportban (óvodások, általános iskola alsó és felső tagozatosok, valamint középiskolások) történtek. Minden reggel fél 9-re gyülekeztek a gyermekek. Az énektanulás után a napi előadás, majd a csoportos beszélgetések, barkácsolás következtek. A hét folyamán tanulmányi versenyt is tartottunk. Érdemes volt a gyermekeknek figyelni és kreatívnak lenni, hiszen értékes pontokat lehetett gyűjteni a történetek megtanulásával, a záró ünnepélyen való elmondásával, totó helyes kitöltésével, a feldolgozott történetekhez kapcsolódó rajzok készítésével, az énekek megtanulásával stb. Tízórait is (hot-dog, péksütemény, szendvics, sütemény, gyümölcs, gyümölcslé, keksz, nápolyi) biztosítottunk minden nap.

Esténként evangélizációs istentiszteletet tartottunk, melyen Jenei Zoltán, Debrecen-Széchenyi kerti lelkipásztor szolgált. A környező településekről is többen részt vettek esti alkalmainkon. Nagy örömünkre szolgált, hogy a szomszédos településekről is érkeztek hozzánk gyermekek. A gyerekek minden délelőtt élményekkel gazdagon, tanulságos történetekkel, vidám énekekkel a szívünkben tértek haza. A történetek középpontjában az állt, hogy Legyél te is reformátor! Az idei év anyaga az ötszáz éves reformáció emlékére készült. Ha arra gondolunk, hogy ma is mennyire fontos az, hogy követendő példaképek legyenek előttünk, és az ifjabb, a legifjabb nemzedékek előtt is, akkor már könnyebben megbarátkozunk ezzel az először nehéznek tűnő témával.

A résztvevők megismerkedhettek a bibliai példákon keresztül a hit hőseivel, akik sokat tettek Isten országának épüléséért (Sola Scriptura). Annak a hitnek, amely által egyedül (Sola fide) tart meg bennünket, ma élő embereket is, az Isten kegyelme (Sola gratia). Szüksége van ennek a világnak arra, hogy legyenek olyanok, akik számára mindenek felett, és mindenek előtt való Krisztus ma is (Solus Christus).

Jó volt együtt barkácsolni, játszani, ping-pongozni, csocsózni, biliárdozni. A záró alkalom július 15-én (szombaton) délelőtt volt, amelyre minden csoport kis műsorral készült, így mutatva meg a gyülekezetnek és a szülőknek, hogy mit tanultak a héten. Ekkor került sor a tanulmányi verseny eredményhirdetésére is, ugyanis az alsó és felső tagozatosok között az első 10 helyezett értékes könyvjutalmat kapott és minden gyermek ajándékcsomaggal tért haza. Július 16-án, vasárnap úrvacsorás istentiszteleten adtunk hálát Istennek az áldásokban gazdag hétért. Reméljük emlékezetes napok voltak ezek a gyermekeknek, és Isten tovább folytatja bennük a Szentlélek ereje által munkáját, hogy az ő életüknek az alapja Jézus Krisztus legyen.

Pótor János lelkipásztor


A Vándorbiblia Újfehértón


A reformáció 500. és a Tiszántúli Református Egyházkerület fennállásának 450. évfordulója alkalmából elindult Vándorbiblia 2017. július 27-én megérkezett Újfehértóra. Felemelő ünnepi istentiszteleten fogaduk a Geszterédi gyülekezet küldöttségét Molnár Csilla és Dancsó Zoltán lelkipásztorokat. Az igehirdetés szolgálatát Dancsó Zoltán lelkipásztor végezte az 1. zsoltár alapján. Molnár Csilla lelkipásztor meleg köszöntő szavai után örömmel énekelte a gyülekezet a reformátori alapelveket felsoroló új éneket: Solus Kristus, Sola Scriptura… Az egyházkerület körlevelét Váradi Sándorné presbiter, intézményvezető olvasta fel. A kijelölt igeszakaszokat pedig gyülekezetünk lelkes tagjai, hitoktatók, pedagógusok, presbiterek. Áhítatos, megható csendben hallgattuk az Igéket az 51. és az 52. Zsoltárból, valamint a Róma 14: 1-12 alapján. Az igéket olvasták: Karsainé Incze Gizella, Szitás Istvánné, Sónyák Lászlóné, Baracsiné Lakatos Margit, Takács Valéria, Koláné Kónya Magdolna, Pappné Tóth Ilona, Szabó Ottília, Inczéné Bányai Etelka, Pataki Sándorné és Baracsi István lelkipásztor. Imádságokkal szolgált: ifj. Baracsi István és Baracsi Áron. Éneket tanított: Karsai György presbiter és felesége Karsainé Incze Gizella. Az istentisztelet végén nagy lelkesedéssel írták be a jelenlévő gyülekezet tagjai neveiket a Bibliát kísérő könyvbe. Összetartozásunk szent megtapasztalása lehetett ez az alaklom egyházkerületünk 414 gyülekezetében. Legyünk ne csupán terheket, hanem Bibliát, Igét hordozó emberekké! Jézus Krisztus mondja: „Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.” Máté 11:30.

Baracsi István lelkipásztor

További képek a Gyülekezet Facebook oldalán IDE kattintva elérhető!


A Szentírás vándorútján Nagykállóba érkezett

Zsoltárok 43,3 „Küldd el világosságodat és igazságodat, azok vezessenek engem”

2017. július 23-án reggel 8:30 órakor hozta Bakó nagytiszteletű úr Napkorról a díszkötetes Bibliát Nagykállóba. Horváth György Nagytiszteletű úr (nyugdíjas lelkész), dr. Vonza András főgondnok, Somogyi István gondnok, presbiterek és gyülekezeti tagok fogadták a vándorútján hozzánk érkező bibliát.

Az ünnepi istentisztelet 10:30-kor kezdődött, melyen dr. Vonza Andrásné és Somogyi István gondnok felolvasták az erre a napra kijelölt igeszakaszokat. Bereczkiné Pápay Margit hittantanár elszavalta Gárdonyi Géza: Biblia című versét. Horváth György lelkész a 42-43. zsoltár alapján hirdette Isten igéjét. Ünnepségünket gazdagította Filep Xavér orgonaművész és Bácskai-Szarvas Zsófia énekművész alkalomhoz illő műsora.

Az ünneplő gyülekezet az úrvacsora sákramentumában is részesült, így lelki örömben megújulva és meggazdagodva áldotta megváltó urát.

Hisszük, megújító munkáját korunkban is végzi az egyházban és a világban az, akiben beteljesedett a zsoltáros kérése.

Az Atya elküldte világosságát és igazságát, hogy ő vezessen minket. Ő és senki más. Soli deo gloroia.

dr. Vonza András

főgondnok


A Szentírás útja a Nyírségi Református Egyházmegyében


II. Napközis Hittan tábor 2017. Július 10-15 Tiszaeszlár
Immár második alkalommal megrendeztük Tiszaeszláron a napközis gyerektábort. A táborban 55 fő vett részt.
Minden nap 8 órától volt gyülekező és délután 5 óráig tartottak a foglalkozások. Minden délelőtt áhítaton vettünk részt, ahol a „Legyél te is reformátor!”anyag tanításait dolgoztuk fel interaktív módon.
Az adott Bibliai történetet egy mai életszituációval vezettük be, majd a gyermekek bevonásával megbeszéltük az adott nap történetét, hangsúlyozva a „Sola” tanításokat. Az adott nap igéjét gyakoroltuk és értelmeztük, mint annak a napnak a vezérigéjét.
Dicsőítettük Istent énekszóban és imádságainkban elcsendesedve folytattuk a délelőtt további programjaival. A folytatásban minden nap elsőbbséget kapott az adott nap anyagához tartozó feladatlapok megoldása. De voltak vetélkedők és sportversenyek is, szellemi és testi kondícióban tartás kapcsán.
Délutánonként kézműves foglalkozásokat tartottunk, ahol felhasználtuk az egyházmegyétől kapott dobozokat, amit ezúton is szeretnénk megköszönni. Sok más szép tárgyakat is készítetek a gyerekek, amelyek ezekbe a dobozokba kerültek. Szerdai napon kicsit kimozdultunk, strandra mentünk Tiszavasváriba. Csütörtök délután az egyik „hagyományőrző” pedagógus tanította az íjazás fortélyait. A szombati napon volt a záró alkalom, ahová a szülőket, nagyszülőket, családokat, hozzátartozókat hívogattuk és láttuk szeretettel. Ezen az összefoglaló szombat délelőttön a gyermekekkel játékos formában átismételtük a héten tanultakat, amihez szerdai napnak a Bibliai története adta az igei alapot. Bemutatásra kerültek egy kis kiállítás keretében az elkészült  kézműves tárgyak zöme.
Jó hangulatban, szép időben szeretetvendégség  keretében zárult az idei táborunk. Isten iránti hálával köszönjük a támogatást és mindent, ami segítette ennek a hétnek a megrendezését. Soli Deo Gloria!"

Jármi-Papos


A Jármi Református Egyházközségben 2017 július  10-14 között tartottuk meg gyermek és ifjúsági hetünket, melyen összesen 81-en fordultak meg, s 15 felnőtt gyülekezeti tag, presbiter önkéntes munkája biztosította a lelki táplálék mellett a finom falatokat.
A hét témája : "Legyél te is reformátor !" A történetek, a vetélkedők, énekek, játékok mind azt a célt szolgálták, hogy a fiatalok jó közösségben, Isten Igéjének vezetése mellett hitben megerősödhessenek, református öntudatra ébredhessenek.

A hetet a csengersimai fiatalok dicsőítő csapatának 12 énekből álló koncertje zárta, mely nagy sikert aratott minden hallgató között.

Nem mondhatunk mást a hét zárásaként, csak azt, hogy "Soli Deo Gloria !"

Koós Mátyás Csanád teológus-lelkész hallagató.

Laskod

„Legyél te is reformátor!” - hangzott szinte minden gyermek bibliahéten, többek között a Laskodi Egyházközségben is. Istennek hála 30 gyermek vett részt ezeken a napokon és ismerkedhetett meg különböző bibliai történetekkel, énekekkel, melyet a Titus Hitéleti Alapítvány által készített anyag segítségével dolgozhattunk fel. Természetesen a játék és a kézműveskedés sem maradt el. A felnőttek és a segítők nagyon jól érezték magukat, de a gyermekek szemszögéből is hallgassuk meg egy beszámolót, melyet egy 8. osztályos tanuló, Ur Attila írt:

„Ebben az évben június 26-30 között volt megtartva a „Legyél Te is reformátor” Bibliai gyermekhét, itt, Laskodon. Mindannyian nagy izgalommal vártuk ezt, de mi, mint már lekonfirmált gyerekek, talán még jobban, hiszen ebben az évben már mi is segítők lehettünk. A hét minden napján egy történetet, egy aranymondást, és egy reformátori alapgondolatot tanultunk, énekekkel, játékokkal színesítve. A hét első napján „Az etióp kincstárnok” történetét tanultuk. Ezen a napon a reformátori alapgondolat a következő volt: „Egyedül a szentírás”, latinul: „Sola Scriptura”. Kedden „Jézus megdicsőülése”-t tanultuk, a központi igazság az „Egyedül Krisztus” volt, vagyis „Solus Christus”. A következő napon „A kapernaumi százados”-ról tanultunk, az alapgondolat pedig a „Sola Fide” volt, magyarul: „Egyedül hit által”. Csütörtökön „A tékozló fiú” történetét tanultuk, és a „Sola Gratia”-t, vagyis, hogy „Egyedül kegyelemből”. A pénteki nap egy különleges nap volt számomra, ugyanis, mint aznap reggel megtudtam, az aznapi aranymondást én fogom megtanítani a gyerekeknek, miután meghallgattuk az aznapi történetet, melynek címe „Pál Lisztrában” volt. Először bevallom egy kicsit féltem, de aztán erőt vettem magamon, és az eddigi életemből vett eseményekkel színesítve, úgy gondolom, sikeresen megtanítottam a gyerekeknek a Róma 11:35-t, vagyis, hogy „Övé a dicsőség mindörökké.”, és hogy „Soli Deo Gloria”, avagy „Egyedül Istené a dicsőség”. Nekem ez a hét nagyon tetszett, nagyon sok olyan dolgot tanultunk, amely segíthet mindannyiunkat abban, hogy megtérhessünk. Mert, ha már egy ember lelke megtér, a gyerekhét kiindulásából, már akkor megérte ebben részt vennünk, és segítenünk. De őszintén reméljük, hogy nem csak egy gyereknek segítettünk elindulni a megfelelő, Istenhez vezető úton. De mindezért „Egyedül Istené a dicsőség”!

Ezúton szeretném megköszönni magam és gyermektársaim nevében a Tiszteletes Úrnak, Tiszteletes Asszonynak , Évike néninek, Zsófinak és mindenkinek aki valamilyen formában hozzájárult ahhoz, hogy ez a csodálatos hét megvalósulhasson és hogy ilyen gazdag emlékekkel gyarapodhattunk.”

Itt még nem ért véget a hét, ugyanis vasárnap a gyermekek, Istentisztelet keretein belül számot adtak mindarról, amit tanultak ezen a héten. Isten kegyelméből, nemcsak a gyermekek bizonyságtétele tette különlegessé alkalmunkat, hanem a hozzánk érkező vándorútra indított Szentírás is, melyet Csonka Tibor a Nyírjákói és Nyírkércsi egyházközség lelkipásztora és küldöttsége adott át a laskodi gyülekezetnek. Istennek igéjét Jób könyvének 30-31. fejezeteiből, illetve az Apostolok Cselekedeteinek 25. fejezetéből hallhattuk. Úgy érzem mindannyian gazdagodhattunk, töltekezhettünk lelkileg ezen a héten. Mindezért az áldott gyermekhétért, és az ekkor érkező Vándorbibliáért, egyedül Istené legyen a dicsőség!

Pallay Zsófia

Teológus-lelkész hallgató


Kállósemjén


A Kállósemjéni Református Egyházközségben 2017. június 26-30 között tartottunk 5 napos klubot, 22 gyerek, 2 fiatal és 5 felnőtt szolgálattevő részvételével.

A téma alapja a Titusz által feldolgozott, a reformáció 500. évfordulójára készült nyári tábori anyag volt, amelyet bővítettünk négy reformátor: Luther, Kálvin, Károli és Szenci Molnár rövid életútjának bemutatásával. Hétfőtől péntekig 9-16 óra között foglalkoztunk a gyerekekkel, akik a nagy meleg ellenére kitartottak, lelkesen énekeltek és szívesen adtak számot tudásukról a totóban.

Hisszük, hogy magvetés történt, s az aranymondások és énekek szövege által a Szentlélek tovább végezheti bennük a munkát!

 

Sipos Brigitta lp.


Nyári tábor a Nyíregyháza – Sóstói Egyházközségben

A Nyíregyháza - Sóstói Református Egyházközség 10. alkalommal szervezte meg nyári napközis táborát. A táborban 30 gyermek és fiatal vett részt. Többségében a reformáció 500. Évfordulójához kapcsolódó előadások mellett számos színes és érdekes programmal tettük feledhetetlenné a tábort.

A reformáció témakörén belül rendhagyó történelem óra keretében került sor az ismeretanyag bővítésére, továbbá a reformáció népi kultúrára gyakorolt hatása is terítékre került.

Emellett a napi igei témák a segítő, irgalmas szolgálatra irányították a figyelmet. Ehhez kapcsolódva a katasztrófavédelem, a rendőrség, valamint mentős szakemberek mutatták be segítő munkájukat. Természetesen a szabadidős közösségi játékokra is bőven jutott időnk.


Konfirmálás Kislétán

2017. június 4-én, Pünkösd első napján elérkezett a várva várt nap, lekonfirmáltunk a Kislétai Református Templomban.  Erre az alkalmon hatan készültünk egész tanévben: Ancsák Enikő, Farkas Beatrix, Farkas József, Sipos Csenge, Száraz János, és jómagam Takács Barbara. A felkészülésünket Szerencsi Imréné tiszteletes asszony segítette.

Erről az alkalomról személyes élményemet szeretném elmondani, de úgy érzem mindannyian, akik ott voltunk hasonló érzésekben volt részünk. Amikor a templom előtt vártuk a harangszót, még egyáltalán nem volt bennem semmi féle izgalom, aztán ahogy megszólalt a harang, és bementünk, majd leültünk a padokba, és a gyülekezet is elfoglalta helyét, már egy kicsit bizsergett bennem valami. Az istentiszteleten arról volt szó, hogy a Szent Lélek milyen nagy bátorsággal töltötte be a tanítványokat. Magam számára is az izgalom közepette ezt a bátorságot kívántam és reméltem. Ezután következett a konfirmáció, amikor is tanúbizonyságot tehettünk hitünkről. A feltett kérdésekre mindenki helyesen tudott válaszolni. A válaszokat tiszteletes asszony a mi korunknak megfelelően mai példákkal is szemléltette, ezzel mindenki számára még érthetőbbé váltak a kérdésekre megtanult és adott válaszok. Majd mindannyian személyre szóló áldásban részesültünk. Nagyon különös érzés volt bennem a kézrátételes áldásnál. Az ige, amivel az áldást kaptam úgy éreztem mintha személyesen rám lenne szabva. Mindezek után eljött a várva várt pillanat, ami nem volt más, mint az első „igazi” úrvacsora. Kicsit izgultam, hiszen úgy éreztem valami nagyon misztikus és szent dologban lehet most részem. Az úrvacsorát az is különlegessé tette, hogy a konfirmandusok a szüleikkel és a már lekonfirmált testvéreikkel együtt vehették magukhoz a szent jegyeket. A második körben pedig a nagyszüleink és keresztszüleink úrvacsoráztak, és csak ezután tért vissza a gyülekezet a megszokott sorrendhez. Sokat jelentett az, ahogyan a szüleim velem együtt, mellettem állva fogyasztották el a szent jegyeket, amelyek Jézus Krisztus megtöretett szent testére és kiontatott szent vérére emlékeztetett bennünket. Mindeközben a gyülekezet többi tagja énekelt, és velük énekeltünk mi is. Majd ajándékozás következett, mindenki Emléklapot, Bibliát, Énekeskönyvet vehetett át. A kivonulás tiszteletes asszony vezetésével történt a 434. zsoltár éneklésével. A templom előtt készült egy-két fénykép, fogadtuk a rokonok, ismerősök gratulációit.

Életem egyik nagyon fontos fordulópontja volt ez a nap, jó emlékek fűződnek hozzá. Úgy érzem kis egyházunk ujjbab hat taggal bővült. Hitem megerősödött, remélem, hogy egyházközösségünk erős magja leszek, igyekszem minden lehetőséget megragadni, hogy a református egyházat segítsem.

Takács Barbara


Berekfürdői  Csendes-pihenő hét


 

A Nyírségi Református Egyházmegye hagyományos Csendes-pihenő hetét 2017. május1 – 5 között tartotta Berekfürdőn a Megbékélés Háza Konferencia Központjában. Ezen az igei alkalmon 13 gyülekezetből 47 fő vett részt. Dr. Gaál Sándor esperes úr a Csendes hét irányításával Pótor László nyírmeggyesi lelkipásztort bízta meg. További szolgálattevők voltak: Nagy József nyírpazonyi lelkész (ea:A II. Helvét Hitvallás), Sipos Brigitta kállósemjéni lelkész(ea: Árva Bethlen Kata élete), Dr. Báthori Gábor történész, a Nyírbátori Református Egyházközség főgondnoka, aki a Nyírségi Református Egyházmegye világi főjegyzője(ea:Vallástörténet, az Iszlám), Deák Attila a SZ.SZ.B.M. Területfejlesztési Központ igazgatója(ea:.Középkori templomok útja)

A hét programjainak segítői voltak: Magyar Mihályné (Tiszavasvári gyülekezetből) a reggeli tornát vezette, Szondi Sándor (Nyírmeggyesi gyülekezetből) és Mányák István (Nagykállói gyülekezetből) a hangosításnál, filmvetítésnél tevékenykedtek, Fitos István (Tiszavasvári gyülekezetből) fényképeket és hangfelvételt készített.

 

A hetünk fő témája: Reformáció – 500. A Reformáció elmúlt ötszáz évére emlékeztünk az igeszolgálatokban, az előadásokban, az énekmondásokban. Visszatekintettünk azokra a gyökerekre, amelyekből a Reformáció táplálkozott. Tulajdonképpen a Szentíráshoz vezetett bennünket minden alkalom, amelyen együtt voltunk. Az énekeskönyvünkből nagyon sok reformáció korabeli éneket énekeltünk, átélve annak elgondolkodtató tartalmát. Az énekvezető lelkészünk mindegyik énekhez magyarázatot fűzött: ki írta, zenéjét ki szerezte, milyen érzelmeket fejez ki.

A hét első napjainak estéjén a gyülekezetek bemutatkoztak, így megismerkedtünk egymással, ki-ki elmondta milyen lelki alkalmak vannak a gyülekezetükben, mi az erősségük, mi a gyengeségük. Délutánonként szabad foglalkozás volt, amit pihenéssel, fürdőzéssel, sétával vagy fim nézéssel lehetett tölteni. Az egyik este Ki mit tud … címen aktív közösséggé alakultunk, itt szabadon bárki megoszthatta gondolatait bizonyságtétel, énekmondás, versmondás, ismeretátadás ( a Megbékélés Háza történetének elmondásával) formájában. Igen hasznos este volt ez, mert épülhettünk egymás hite által. Hetünk utolsó estéjét un. morzsaszedéssel töltöttük, igazi közösséggé formálódva, ahol nagyon sokan komolyan közölték, hogy mit jelentett számukra ez a csendes hét, hitükben hogyan erősödtek meg. Ki kell emelnem a mindennapos közös énekléseket, új énekek tanulását református énekeink mellett. Különös figyelmet fordítottunk az énekek mély igei mondanivalójára.

Ez a hét valamennyiünk számára igazi kikapcsolódás volt a megszokott életritmusunkból, ugyanakkor intenzíven bekapcsolódtunk Isten igéjének, üzenetének tanulmányozásába.

A hét áldásaiért köszönetet mondunk a szervezőknek, a Tiszántúli Református Egyházkerület anyagi támogatásáért, és a Megbékélés Háza dolgozóinak a zavartalan pihenésünkért, a finom házias falatokért.

 

A csendes-pihenő hét nyitó áhítatát hétfő este esperes úr tartotta az Ap Csel 5,17-32 igeszakasz alapján. Az ige szavaival hangsúlyozta, hogy: „Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek.”(29. vers). Következetesen, világosan kell az igét hirdetni, amit megtapasztaltunk, azt kell követni. Vissza kell térni a teljes hitvalláshoz, úgy éljünk, ahogy az Úr megmutatta. Teljesen érdemes Istent követnünk. Keresztyénségünket nem szabad elhallgatni, teljes biztonsággal érdemes keresztyénnek lenni. Kitaposott úton kell mennünk, nem kell megijedni, bátran induljunk előre. Vele megyünk, vele harcolunk A végeredmény: az Atya jobbjára érkezünk. Csak így érdemes. Teljesen.

 

A részletes beszámoló IDE kattintva olvasható!


Egyházmegyei zsoltár-éneklő verseny Nyírbogáton

„ÉNEKELJETEK ISTENNEK, ZENGJETEK NEVÉNEK!” Zsolt 68,5


Dr. Gaál Sándor esperes úr megbízásából az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy Nyírbogáton szervezhettük meg a Nyírségi Református Egyházmegye zsoltáréneklő versenyét. Jó kedvvel és lelkesedéssel láttunk hozzá a szervezéshez esperes úrral együtt és az egyházmegye zeneügyi bizottság tagjaival, név szerint Kissné Dr. Mogyorósi Pálma egyházzenésszel, Fazakas Alpár és Bakó László lelkipásztorokkal, valamint Tárnokné Török Márta lelkipásztorral és Karsai György bizottsági taggal. Rengeteg segítség érkezett részünkre a nyírbogáti református gyülekezet tagjaitól, köztük a Református Kórustól, akik szívből jövő éneklésükkel gazdagították a verseny nyitó áhítatát. A nyitóáhítaton Dr. Gaál Sándor esperes lelkipásztor szolgált a napi Ige alapján, és hirdette Isten kegyelmes és megjobbító üzenetét.

Szíves segítséget kaptunk Nyírbogát Önkormányzatától, Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó polgármester asszonytól, akik biztosították számunkra azokat a feltételeket, amelyek a verseny lebonyolításához szükségeltettek. Egész nap használhattuk a „Községi Nagytermet”, a versenyek helyszínéül a házasságkötő termet és az iskola épületét, valamint étkezésre a konyha ebédlőjét. Segítséget kaptunk az önkormányzat dolgozóitól, az iskola tanáraitól, tanítóitól és igazgatóitól. Megtisztelő és örvendetes volt számunkra, hogy Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő, és Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó polgármester asszony velünk együtt vett részt a megnyitón és az eredményhirdetésen. Minden szívből jövő segítséget és felajánlást szeretnék ezúton is mindenkinek megköszönni, Isten áldása legyen a jókedvű adakozók életén!

Voltak kötelező zsoltárok: az alsósoknak a 134. zsoltár mindhárom versével; a felsősöknek és középiskolásoknak a 33. zsoltár 1. és 9. verse. Ezen kívül a Református Énekeskönyvből mindenkinek kellett szabadon választania egy éneket, és azt kívülről elénekelnie. A versenynapon végül 15 településről 58 fő benevezett gyermek érkezett meg, őket kísérte 14 fő lelkész és tanár, valamint jelen voltak szülők, kísérők több mint 40 fővel. Az alábbi képen a zsoltáréneklő versenyen megjelent gyülekezet látható.

Két zsűri értékelte a gyermekek éneklését. Az alsósoknál Kissné Dr. Mogyorósi Pálma egyházzenész, Repelik Zsuzsanna Eszter és Fazakas Eszter lelkipásztorok; a felsősöknél és középiskolásoknál Fazakas Alpár lelkész, Pótorné Jaeger Krisztina tanár, Tárnokné Török Márta lelkész-kántor, Gaál Eszter végzős egyházzenész.

Az értékelés minősítő formájában történt, azaz arany, ezüst és bronz fokozatokat lehetett elérni. Külön díjat azok kaptak, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtottak előadásmódban, énekhangban, a zsoltár tartalmának átadásában.

Nagy élményt nyújtott minden részt vevő számára a közös éneklés. Közösen elénekeltük kívülről az egyik legnehezebb, de legismertebb zsoltárunkat, a 90. zsoltárt (Te benned bíztunk eleitől fogva…). Elénekeltük közösen több szólamban a 134. zsoltárt. Ez nagyon tetszett mindenkinek. A gyerekek és még sokan mások is: gyülekezeti tagok, szülők, lelkészek, felkészítő tanárok, - mindnyájan, akik ott voltunk, - nagy boldogsággal és örömmel énekeltük három szólamban „Az Úrnak szolgái mindnyájan” kezdetű zsoltárt. Csodálatosan betöltötte a község nagytermét az Istent dicsérő mennyei hangzás. Istennek énekeltünk, az ő nevének zengtünk, amiért legyen „Dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás, a szentek Urának legyen örök magasztalás.”(278. dicséret 7. verse)

Az alábbi csoportképen a versenyző gyermekek és ifjak láthatók, lelkészeikkel, felkészítő tanáraikkal.
>
A Nyírségi Református Egyházmegye Ibrányi Idősek Otthona bemutatása

koszorú, virág- és sírcsokrok kötése...

Látogató számláló