Bibliai Vizes Tábor Nyírvasváriban


2018. augusztus 21-23. között került megrendezésre a Nyírvasvári Református Missziói Egyházközség szervezésében a mára már évente ismétlődő nyári bibliatábor, melynek idén az Encsencs- Penészlek-Nyírvasvári Általános Iskola Nyírvasvári Telephelye adott otthont.  A napok megszokott menetrend szerint, mégis változatosan teltek. Minden reggel és délután a felnőtt önkéntesek megbeszélésével kezdődött, illetve végződött a nap, amelyen kértük az Úr Isten segítségét az adott naphoz és hálát adtunk a mögött levőért. A kettő között a gyermekeké volt a főszerep, akiket motivációs játékokkal hangolt rá a napra drámapedagógus, önkéntes testvérünk, majd dicsőítő énekkel hangolódtunk rá az adott napi bibliai történetre. A tábor témája a víz volt, s minden egyes nap igyekeztünk újabb és újabb módon elmondani a történeteket. Első nap Józsué könyvéből a Jordánon való átkelés került dramatizált módon a gyermekek elé, s mint Izráel népe, ők is átkelhettek a folyón, míg a papok tartották a szövetség ládáját.  Második nap az elsüllyedt fejszét keresték Elizeus segítségével. Harmadik napon pedig Péterrel együtt rácsodálkozhattak a vízen járás csodájára.

Ezt követően énekléssel dicsőítettük az Urat és adtunk hálát Neki, hiszen a szabadfoglalkozás után napjaink következő állomása a tízórai volt, ahol a mindenféle finomságok panasz nélkül elfogytak. Játékos ismétlés keretein belül különböző vizes vetélkedőkkel emlékeztek a gyermekek a napi történetre vagy kézműves foglalkozással készítettek csodálatos dolgokat. A kedvenc vizes játékukra azonban a tábor végén került sor, ahol vízibombák segítségével enyhültek a forró nyári napon.  A tábor ideje alatt a gyermekek pontokat gyűjthettek magatartásukkal, figyelmességükkel, segítségükkel, vagy éppen a történetek felidézésével, aranymondások visszamondásával. Hála Istennek úgy érzem, és érezték az önkéntesek is, hogy áldásos volt a hét. Volt olyan gyermek, aki a történetek visszamondásában tűnt ki, de volt olyan is, aki a társai és a felnőttek segítésében.  Bízunk benne, hogy a magot nem hiába vetettük, s mély gyökeret sikerült eresztenie Istennek az ő szívükben. Hálásak vagyunk a táborért az iskolának, a tankerületnek, az egyházmegyének, de elsősorban és mindenek felett Istennek, aki munkát és munkásokat is adott erre a táborra.

 


Ramocsaháza


 

Angoltábor a gyülekezetben

Július 11. és 13. között részt vehettünk a gyülekezeti angoltáborban. Minden reggel áhítattal kezdtünk, amit tiszteletes tartott. Ezek témája néhány érzelem volt: a düh, a harag és a megbocsátás. Aztán nagyon jó énekeket énekeltünk angolul és valamelyiket magyarul is.

A hét témája a víz volt. Ehhez kapcsolódó történeteket dolgoztunk fel szintén angolul. A bibliai történetek, amikről beszéltünk:

Noé bárkája

A Vörös-tenger kettéválasztása

Jézus lecsendesíti a tengert

A foglalkozás után finom ebéd következett. Ezután a témákhoz kapcsolódó kézműves-foglalkozás volt. Ezen az alkalmon összesen 15 fiatal és 5 felnőtt vett részt. Köszönet ezért tiszteletesnek, Erzsike tanár néninek és a segítőknek is.

Anda Zsófia


 

5 Napos Klub az idén is

 

Az idei esztendőben is rögtön az iskola után vártuk a hittanos gyermekeket 5 napos Bibliaklubba a gyülekezetben. Öröm volt megtapasztalni az előkészületekben, hogy a korábban hittanra járó fiatalok milyen nagy létszámban jelentkeztek.

Az idei esztendőben azt jártuk körül játékokkal, énekekkel, bibliai történetekkel, hogy milyenek is vagyunk az Isten szemében, s mindeközben hogyan látjuk őt. Istenről és önmagunkról tanultunk. Így volt a héten szíves, szemfüles, szájtáti, illatos, kezes-lábas napunk.

 


Rendhagyó időpont, rendhagyó istentiszteleti alkalom

2018. szeptember 3-án jelképesen kitárta kapuját az Ibrányi Református Általános Iskola és Óvoda az intézmény első osztályos tanulói számára. A felmenő rendszerű oktatás feltételeinek támogatásához Ibrány Város Önkormányzata rendelkezésre bocsátotta az egyik használaton kívüli épületét – a Kastélyt –, melyben 3 tanterem kialakításának biztosításával segíti a református oktatás-nevelés alapjait. A hosszabb távú tervezéshez pedig átadta a város egyik óvodájának fenntartási jogát is.

Így a tanév kezdetén az óvoda 3 csoportjában 86 kisgyermek neveléséről, míg az általános iskola 1. osztályában 24 kisdiák oktatásáról gondoskodhat gyülekezetünk.

2018. október 20-án, egy nem szokványos – szombat délelőtti – időpontban tartottuk az Ibrányi Református Általános Iskola és Óvoda szolgálatáért ünnepi hálaadó istentiszteletünket, melyen megtisztelt bennünket jelenlétével és igei szolgálatával dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, valamint dr. Gaál Sándor, a Nyírségi Református Egyházmegye esperese is.

Az ünnepi igehirdetés alapját a zsoltáros bizonyságtétele adta: „a gyermek Isten ajándéka”, azaz az isteni áldások hírhozója, akiben Isten hozzánk lehajló jóságát szemlélhetjük. Az áldás pedig nemessé teszi a lelket, ezért szükséges a lélek Isten szerinti odahajlása, hogy tudjuk cselekedni azt, ami az Ő jó tetszésére van. „Hisszük, hogy az ibrányi új óvoda és iskola így fogja betölteni a léleknemesítés áldásos szolgálatát” – fogalmazta meg püspök úr.

Az igei szolgálat után az Ibrányi Református Egyházközség Laudamus kórusa által előadott művek buzdítottak hálaadásra.

Az istentiszteleten került sor az 1. osztályosok, valamint az intézmény alkalmazotti közösségének fogadalomtételére is. A templom falai között megható pillanatoknak lehettünk részesei, amikor a kisdiákok kezüket szívükre helyezve mondák el fogadalmukat. Ezután megkapták az iskola emblémájával kihímzett sálat és nyakkendőt, melyet büszkén viselve adták elő műsorukat. Az alkalmazottak fogadalomtételének fényét Esperes úr köszöntő gondolatai és áldásmondása, valamint Püspök úr személyes ajándéka emelte.

Ezek után előbb Szűcs Sándor, az Ibrányi Járási Hivatal vezetője, majd Berencsi Béla Ibrány Város polgármestere köszöntötte és méltatta az ünnepi alkalmat. 

Az ünnepi istentisztelet követő szeretetvendégségen pedig kötetlenül beszélgethettünk tovább a múlt emlékeiről, valamint a reményteljes jövő lehetőségeiről.

Soli Deo Gloria – Egyedül Istené a dicsőség

Ünnepi köszöntő

– elhangzott a 2018. október 20-i hálaadó istentiszteleten –

Kedves Vendégeink!

Az Ibrányi Református Egyházközség lelkipásztoraként szeretettel köszöntök minden kedves megjelentet az Ibrányi Református Általános Iskola és Óvoda szolgálatáért tartó ünnepi hálaadó istentiszteletünkön!

Talán furcsának tűnhet az alkalom jellege, hiszen az intézmény működését még csak alig néhány hete, 2018. szeptember elején kezdte. Hálaadásra pedig a mi emberi gondolatunkban elsősorban akkor kerül sor, amikor már előbb történik meg az, ami a hála adására indítja az embert; legyen az elvégzett feladat, megújult épület, megszépült környezet. Vagyis amikor a végére érünk a tennivalónak.

Mi most mégis hálát adni vagyunk együtt! Egyszerűen azért, mert nem tehetünk mást akkor, amikor a mindenható Úr szándéka az emberi szívekben elkezd munkálkodni, és megszólítja a családokat, mély gondolatokkal ajándékozza meg a jövőről felelősséget vállaló vezetőket, és erősíti a gyülekezethez tartozókat vagy tartozni kívánókat abban, hogy a felnövekedő generációk számára a lelki élet gazdagító ajándékát képesek legyenek hordozni a mindennapok során. Hogy így lássunk az Istentől kapott munkához!

Amikor 1948. június 16-án az akkori Országgyűlés elfogadta az egyházi iskolák államosításáról szóló törvényt, melynek nyomán országszerte több mint 6500 oktatási intézmény került az egyházaktól állami tulajdonba, településünkön is szinte egyik hétről a másikra megszűnt az egyházi oktatás és nevelés lehetősége. Körünkben vannak olyanok, akik maguk is részesei, vagy szenvedői voltak mindennek.

De most mégis hálát adunk azért, mert meggyőződésünk szerint mi a jelenben annyit teszünk csupán, hogy a történelmet kezében tartó Isten megújító áldását újra elfogadjuk, és a 70 évvel ezelőtt helybenhagyott döntés értelmében félbehagyott szolgálatot mi, az 1603 óta e helyen szolgáló ibrányi reformátusság ma élő tagjaiként újra vállalhatjuk.

Meggyőződésünk szerint keresztyéni, azaz Krisztushoz tartozó, belőle táplálkozó életünk ezzel a bíztatással nyer megerősítést – ahogyan a költő Reményik Sándor megfogalmazta:

„ … Kicsi fehér templomotokba
Most minden erők tömörülnek.
Kicsi fehér templom-padokba
A holtak is mellétek ülnek.
A nagyapáink, nagyanyáink,
Szemükbe biztatás vagy vád:
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!”

Nem kívánunk mást tenni, mint amit a feljegyzések alapján az 1757-ben megfogalmazott ún. ibrányi oskolamesteri rendtartás mond a tanítói feladat ellátására nézve:

„Neveljen isteni félelemre; a gyermekek szívébe szép szóval és jó példával a Krisztus tanait, hitet, szeretetet neveljen, és bölcsen tanítson.”

Azt kérjük a mindenható Istentől, hogy a mi számunkra is erőt, hitet és szeretetet adjon a ránk bízott életekért és lelkekért végzendő naponkénti gondoskodáshoz!

Vass László lelkipásztor

Fotók: Barcza János


Vakációs Bibliai-napközik Ibrányban


Idény nyáron is szerveztünk a hittanoktatásban résztvevő gyermekek számára Bibliai-napközit két ízben is. Az első a nyár közepére esett, ekkor a lelki értékeink megerősítésének lehetőségeivel foglalatoskodtunk a templomi foglalkozások és a szabadtéri játékos beszélgetéseken. Visszatérő témánk: Isten vár ránk gondolatkör újabb megismerési módja volt. Vár, mert szeret, mert terve van velünk, mert hív, hogy része lehessen életünknek, mert áldást kíván adni. Biztonságot adhat a jelenléte. Naponkénti alkalmaink ebben erősítettek meg bennünket.

A diósgyőr-lillafüredi kirándulásunk pedig az összetartozásunk örömével gazdagított.

A második hétre alig egy hónappal később – augusztus második felében – esett sor, mivel az ibrányi református oktatás szervezésének tennivalói okán ekkorra mertünk tervezni. Az alkalom így segítő felkészítést nyújtott a reformátori alapelvek felidézése, hogy a gyermekek is a megértett igazságok elmélyítése révén öntudatosabb református lelkiség irányába indulhassanak. A hét végén pedig az iskolába induló gyermekeket családtagjaival együtt vártuk egy tartalmas napra. Isten áldása legyen az oktatás-nevelés szolgálatán!


EMI Gitártábor Berekfürdőn

/nyírbátori beszámoló/


Augusztus közepén került megrendezésre a Nyírségi Református Egyházmegye Gitártábora, ahova Nyírbátorból 4-en döntöttünk úgy, hogy el akarjuk sajátítani a gitározás alapjait. Izgatottan álltunk a Berekfürdői szállás kapujában hangszereinkkel a kezünkben, mivel ilyen fajta táborban még egyikünk sem vett részt. Felosztottak minket a gitártudásunk szerint csoportokra, és ezekben a csoportokban zajlottak az órák. Egy napunk 1 óra gitártanulásból, játékokkal, délutáni fürdőzéssel, és áhítatokkal telt. Viszont több nap is úgy döntöttünk, hogy délután a táborban maradunk és közösen mélyítjük el az órákon szerzett tudásunkat. Több dalt megtanultunk és közösen énekeltünk, zenéltünk a megye különböző pontjáról érkezett kortársainkkal. Esténként pedig filmet néztünk, tábortűz mellé ültünk, csillagokat néztünk és beszélgettünk. De elsétáltunk egy közeli tóhoz is és a várost is megnézhettük. Utolsó nap „ki mit tud” keretein belül mindenki előadhatott csoportosan vagy egyedül valamilyen produkciót amiknek zöme zenei előadás volt. Este pedig közösen a tűzhöz telepedtünk és elénekeltük a kedvenc dalainkat. Utolsó nap feltöltődve búcsúztunk el a helytől és mindenkitől, akivel barátságot köthettünk és megismerhettünk. Azóta pedig közösen várjuk a jövő évi 10. tábor eljövetelét!

 

Ladányi-Pára Zsuzsanna


Református verseny Újfehértón 2018. október 16.


A hetedik tanévét kezdő Újfehértói Református Általános Iskola és Óvoda immár harmadjára szervezte meg a „Kicsiny kis fényemmel világítani fogok” elnevezésű versenyét.

Ebben a tanévben kilenc település 13 iskolájának 237 tanulója vett részt különböző kategóriákban. A gyerekek összemérhették tudásukat vers- és prózamondásban, bibliaismereti, zsoltáréneklő és rajzversenyen.

Nagytiszteletű Baracsi István református lelkipásztor a Királyok 1. könyvének 3. részének 5 – 9 versei alapján szolgált igei köszöntéssel.

 

„Adj azért szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet, különbséget téve a jó és a rossz között…”

Hangsúlyozta, hogy a tehetség nem érdem, hanem Istentől kapott ajándék, ami kötelez.

A gyerekek 13 helyszínen mérhették össze tudásukat. A zsűri tagjainak sokszor okozott komoly fejtörést a döntés, hiszen nagyon sok tehetséges gyerek vett részt a versenyen.

A megmérettetés után a versenyzőket, kísérő pedagógusokat, a zsűri tagjait meleg ebéddel és süteménnyel láttuk vendégül. A versenyző tanulók a zsűri döntésének meghozatala idején kézműves foglalkozáson és filmvetítésen vehettek részt.

Mint mindig, most is iskolánk szülői voltak segítségünkre sütemény sütésével, vagy helyszíni segítséggel, amit hálás szívvel köszönök meg.

De köszönetet mondok a zsűri tagjainak a szolgálatukért és iskolánk valamennyi dolgozójának az előkészítő munkáért és a verseny lebonyolításáért. Külön köszönöm Baracsiné Lakatos Margit és Velkesziné Kézi Valéria tanítók hónapok óta tartó szervező munkáját.

Versenyünk a Református Pedagógiai Intézet által kiírt nyertes pályázat támogatásával jött létre.

Bízunk benne, hogy a versenyen résztvevők szép emlékekkel tértek haza, és két év múlva újra találkozhatunk.

Versenyeredményekről iskolánk honlapján tájékozódhatnak.

https://ujfehertoireformatusiskola.webnode.hu/

 

 

Váradi Sándorné

intézményvezető


Kulturális Örökség Napja Újfehértón


A Kulturális Örökség napja alkalmából ebben az évben, 2018. szeptember 16-án, az Újfehértói Református Egyházközség és az Újfehértói Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ -és Könyvtár, a település legrégebbi, egyetlen műemlék épületét mutatta be.

A Kulturális Örökség Napjának a legfőbb célja megmutatni azokat az épületeket, amelyek műemlék védelem alatt állnak. Így esett a választás újfehértói református templomra, amely 1754-ben épült. A rendezvény Nagytiszteletű Baracsi István református lelkipásztor igehirdetésével kezdődött. Majd néhány szóban ismertette a gyülekezet jelenlegi történetét. Kiemelte, hogy közel 68 év után újra saját tulajdonú épületben működő általános iskolával rendelkezik az egyházközség. A reformáció 500 éves évfordulójáról kiállítással és kopjafa állításával emlékezett meg a gyülekezet.

Tóth Zsuzsanna muzeológus beszélt a templom történetéről. A műemléki védelem alatt álló épület a régi valószínűleg 15-16. században épített kőtemplom helyén áll. A református eklézsiáról a legkorábbi adat 1602-ből származik. Ez egy presbiteri jegyzőkönyvi bejegyzés, amely igazolja a gyülekezet meglétét. Első ismert lelkipásztor Szabó József volt, de valószínűleg előtte is volt igehirdetője a gyülekezetnek. A korai eklézsia meglétét egy 1620-as Biblia is igazolja.

Az egykori templom méreteit tekintve fele lehetett a mainak, tornya nem volt, valószínűleg egy fából készült haranglábon helyezték el a harangot. 1754-re érkezett el az idő, hogy a gyülekezet új templomot építsen. Mária Terézia engedélyezi a régi rendelet ellenére, amely korábban megtiltotta a reformátusok számára új templomok építését. A gyülekezet tagjai adományaival és teherhordó erejükkel segítették az építkezést. A köveket Bodrogkeresztúrról, a téglát Újvárosról, míg a faanyagot a hegyekből hozzák el saját szekereiken a gazdák. Az 1754-ben elkezdett építkezést közel 20 éven keresztül folytatták, amikor is sikerült zsindellyel fedni a templomot. II. József türelmi rendelete értelmében lehetőség nyílt harangtorony építésére is.

A külső megjelenésében barokk stílusjegyeket hordozó templom belül berendezési tárgyaiban (padok, úrasztala, szószék) megőrizte a késő reneszánsz jellegét. A szószék felett lévő korona református jelképpel zárul, a fiait vérével tápláló pelikán madár alakjával. Ez a forma elsősorban az erdélyi templomok faragványain jelenik meg. A fából készült berendezési tárgyak a magyar templomfestő asztalosok remekbe készült munkáit dicséri.

Horváth László presbiter-kántor a torony építéséről és a harangok történétéről beszélt. A legrégebbi harang 1672-ben készült a Szunyoghy család adományaiból, akik ekkor a gyülekezet egyik legnagyobb patrónusai voltak. Ezt a harangot 1849-ben a szabadságharc katonáinak ajánlották fel. Ezért cserébe később egy kisebb harangot kap a gyülekezet. 1805-re a toronyban már két harang lakik, melyek közel másfél évszázadig hirdetik Isten dicsőségét. Az első világháborúban is veszélybe kerülnek a harangok. A hadsereg számára újra el kívánják vinni. A gyülekezet a kisebbik harangot ajánlja fel, de a hadsereg mégis a nagyobbat viszi el. Kalandos úton kerül vissza a nagyobbik harang a helyére.1983-ban a templomtorony leég, ekkor mindkét harang megsérül. A nagyobbikat a tűzvész után sikerül újra öntetni majd később a kisebbik is megújul. A harangtoronyban nemcsak harangok vannak, hanem itt található a város első órája is, melyet 1821-ben Patai József órásmester készített el. Az évek során már kétszer cserélték ki az óraszerkezetet, ami már zenél is.

Horváth József presbiter-kántor a templom orgonájának történetét mondta el. Az orgona a híres debreceni Kiszeli orgonakészítő mester egyik utolsó munkája. Megtudhattuk azt is, hogy milyen módon ad hangot az orgona és kiderült, hogy ez a csodálatos hangszer olyan mintha egy egyszerű sípot fújnánk meg. Ahogy a kántor úr fogalmazott a zsoltáréneklés dupla imádság, azonban nincs szebb, mintha ezt orgona muzsika kíséri.

A történeti ismeretek után az érdeklődők felmehettek a karzatra, majd onnan a harangtoronyba. Megszemlélhették, hogy hány részből épült fel a torony a különböző évtizedek alatt. Láthatták annak az ajtónak és mára már befalazott ablakoknak a helyét is amelyek egykor a gyülekezet gabonáját védték. A bátrabbak a torony legmagasabb ablakán kitekintve gyönyörködhettek a város látképében és mivel gyönyörű idő volt elláthattak Tokajig és a Zemplén vonulatáig.

A Kulturális Örökség napja alkalmából városunk egyik legszebb épülete mutatta be magát egy kicsit másképp.

Tóth Zsuzsanna

muzeológus


„Úrnak szolgái mindnyájan, áldjátok az Urat vígan”…!


 

Örömzene járta át Besenyődön a református templomot 2018. szeptember 23-án, amikor egy fiatal lelkipásztorokból álló baráti kör, Isten dicsőítésére hívta egybe a besenyődi, leveleki és magyi gyülekezeti tagokat.

A zenekar tagjai, Repelik Zsuzsanna Eszter, Komor Csaba, Peleskey Miklós, és Simon Döme András a tavalyi évben együtt fogtak bele vallástanári diplomájuk megszerzésébe, a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen. Látva gyülekezeteik, és más gyülekezetek helyzetét, még ott álmodták meg, hogy létrehozzák a kis szolgáló csapatukat, amellyel ellátogatnak egymás gyülekezeteibe, illetve más gyülekezetekbe is, ahol szükség van rájuk. Célul tűzték ki, hogy szolgálataikkal segíteni szeretnék a gyülekezetépítési kezdeményezéseket, a megújulási törekvéseket.

Koncertsorozatukat Nyírábrányban kezdték el, 2018. május 26-án. Ezen alkalom adományait a református templom felújítására fordítják. A második állomás Besenyőd volt, ahol a gyülekezeti ház korszerűsítésére adakozhattak az emberek, hiszen a gyülekezeti élet szerves része ebben az épületben folyik, ezért már sürgető egy kisebb fokú felújítás. Emellett pedig, ebben az esztendőben lesz a református templom 90 esztendős Besenyődön, és a november 18-án tartandó hálaadó alkalmon szeretné a presbitérium méltóképpen fogadni vendégeit.

Koncertjeiken megjelennek komolyzenei darabok, énekeskönyvi énekek és ifjúsági énekek is. Közös éneklésre is lehetőséget adnak, hogy a gyülekezetek tagjaival is együtt dicsőíthessék az Urat. Mindezek között, a zenekar tagjainak személyes bizonyságtételeit, továbbá a gyülekezeteknek hozott Igei üzeneteket hallgathatjuk meg.

Isten erejében bízva, igyekeznek zenei tálentumaiknak jó sáfárai lenni, hogy sok közösségbe vihessék el Isten szeretetét, gondviselését.

 

Simon-Kardos Kitti


Gyülekezeti hétvége


2018. augusztus 3-5. között Berekfürdőre mentünk, hogy a napi rutinból kiszakadva Isten közelségében lehessünk együtt. 12 felnőtt (6 házaspár) és 8 gyermek (1,5-6 év közöttiek), szinte csak fiatal családosok lehettünk együtt. Hála Istennek a nagyszülők korosztálya is képviseltette magát. A kisgyermekes családok élethelyzete és az, hogy különböző vallási háttérből érkezők gyűltünk össze igazán izgalmassá tette a készülődést. Voltak szolgáló törzstagok és olyanok, akikkel csak nemrég kerültünk kapcsolatba.

A program kialakításában ugyanolyan fontos volt a bibliai igazság átadása és annak megélése is. Így az áhítatok, istentisztelet, csoportos beszélgetés mellett ugyanolyan hangsúlyt kapott az, hogy közösen étkezzünk, játszunk.

Estéinken családi áhítatokat tartottunk. A cél az volt, hogy az, amit este látnak a családok, azt otthon is meg tudják valósítani. A hétvégére vitt énekeink nagy része még nincsen benne az énekeskönyvünkben. Olyan énekeket is választottunk, amiket a kisgyermekek is könnyen megtanultak, énekeltek. Az esti áhítatokon a közös éneklés mellett vagy egy bibliai ihletésű mesét olvastunk, vagy egy általunk szeretett gyermekbibliából (Jézus meséskönyve a Biblia) meséltünk. Ezt követően egy bibliai verset olvastunk fel, amihez 3-5 mondatos gondolatot fűztünk. Ezt néhány mondatos imádság követte. A második esti áhítat különleges emlékként maradt meg, mert utána kötetlenül ott maradtunk énekelni. A résztvevők nagy része még körülbelül fél órát maradt, hogy együtt énekeljünk Istennek.

Szombat délelőtt nagy élmény volt a csoportos beszélgetés. A gyermekeknek párhuzamosan játékos foglalkozást tartottunk, melyen a szülők nagy meglepetésére mindenki örömmel vett részt. Az így felszabadult szülőknek megadatott az a ritka alkalom, hogy társukkal együtt részt vegyenek egy olyan beszélgetésben, ahol nincsenek gyerekek. A beszélgetések bibliai igazságokra épültek.

Délutánonként lehetőség volt a helyi strand minden előnyét élvezni, este pedig a gyerekek lefekvése után kötetlen beszélgetésben vagy játékban voltunk együtt.

 

Fényképek megtekinthetők a következő oldalon: https://www.facebook.com/pg/ReformatusNyirtelek/photos/?tab=album&album_id=1376417855795009

 

Nyírteleki Református Gyülekezet

 

 


Vasmegyeri Bibliahét - 2018. július. 9-14


 

A Vasmegyeri Református Egyházközség idén nyáron is színes programokkal várta az érdeklődő gyermekeket és szüleiket július 9 és 14 között parókia udvarán. Hétfőtől péntekig minden nap 09.30-tól 15.30-ig töltöttük együtt az időnket a gyermekekkel. És a hét végén szüleikkel együtt, hiszen szombaton családi napot tartottunk. Ezen a napon a közösen főztünk a parókia udvarán, játszottunk szülő-gyermek ügyességi játékokat és élménybeszámolót tartottak a gyermekek a szüleiknek, akik bemutathatták mit tanultak 5 napon át.

A 6 és 12 éves kor közötti gyermekeket vártuk első sorban. A foglalkozás egész ideje alatt szép számban vettek részt a gyermekek átlagosan 40 fő, ezeken felül pedig 8 helyi önkéntes fiatal nyújtott segítséget a szervezésben és a lebonyolításban.

A délelőtt minden nap énektanulással, történetek megismerésével és foglalkoztató lapok kitöltésével telt. A segítők csapatkapitány szerepet töltöttek be, és irányították, felügyelték  a rájuk bízottakat. A hét témája a választott nép honfoglalása volt, benne külön történetek Józsué elhívásáról, Jerikó elfoglalásáról stb.

Délután aztán kezdődhettek a játékok, és a különböző kézműves foglalkozások, amelyekkel a csapatok értékes pontokat szerezhettek.

A Bibliahetünk szervezésében nagy segítséget nyújtott a helyi idősek klubja, akik közül sokan segítettek abban, hogy minden alkalommal meleg ebéd kerülhessen a gyermekek elé. Minden nap voltak akik a főzésben részt vettek. De adományokkal is sokan segítették a rendezvényt. Akadt vállalkozó aki fagylalttal ajándékozta meg őket, más dinnyével és egyéb apróságokkal.

Természetesen a táborunk missziói céljain túl diakóniai feladatot is ellátott. Sok család nem teheti meg, hogy nyaralni vigye gyermekét, de azt sem, hogy érzelmi, lelki fejlődésükkel, hogyan létükkel foglalkozzanak. Sok gyermek, aki részt vett a táborban, ezt a hetet tartja a nyara legjobb napjainak, mert kicsit kiszakadt a környezetéből és nem hallott kiabálást, volt meleg étel az asztalán és volt kivel és mivel játszania. E mellett olyan dolgokról, bibliai történetekről hallott, amikről addig nem. Nagy boldogságot okozott a hét végén a szombati nap, amikor a szülők és gyermekek együtt játszottak, és együtt élték át újra a hét eseményeit, miközben a presbiterek készítették a finom ebédet. Köszönet jár ezért nekik is.

Nagy hálával tartozunk Istennek, hogy idén is adott lehetőséget a szolgálat elvégzésére, gyülekezetünk épülésére.

 

 


Vakációs gyerekhét Nyírteleken

2018. július 2-6. között vakációs gyerekhetet tartottunk gyülekezetünkben. A 6-14 év közötti korosztályt vártuk minden nap 8:30 és 15 óra között.

Ezen a héten Józsué könyvén keresztül arról beszélgettünk a gyerekekkel, hogy Istenben bízni minden élethelyzetben kifizetődő. Józsué elhívásától kezdve a honfoglalás történetein át azt láttuk, hogyan bízhatja az egyén és egy nagyobb közösség a nép döntéseit, cselekedeteit Istenre.

A bibliai történetek mellett fontos volt, hogy a gyerekekkel közösen játsszunk, együtt étkezzünk. Életük formálásában ezeknek ugyanolyan erejük lehet, mint a bibliai történeteknek. Jézus tanítványait életközösségében formálta, így nekünk is fontos, hogy ezen a héten, amikor az aktív nap nagy részét együtt töltjük, azt a lehető legnagyobb krisztusi szeretettel, aktív jelenléttel tegyük meg.

Minden nap a történethez kapcsolódva, aranymondásokat tanultunk. Minden történethez játékos feladványt készítettünk, amik segítették az elmélyítést. Délutánonként az adott nap témájához kapcsolódóan kézműves foglalkozásokat tartottunk. Utolsó nap a pontversenyben eredményt hirdettünk.

Mivel gyülekezeti tagjainknak fontos a gyerekek között végzett szolgálat, a héten többen is önkéntesként voltak jelen, vagy adománnyal segítették küldetésünket.

Vasárnap a délelőtti istentiszteleten énekeltünk, beszámolót tartottunk a hétről.

 

Fényképek megtekinthetők a következő oldalon: https://www.facebook.com/pg/ReformatusNyirtelek/photos/?tab=album&album_id=1352384871531641

 

Nyírteleki Református Gyülekezet>
A Nyírségi Református Egyházmegye Ibrányi Idősek Otthona bemutatása

koszorú, virág- és sírcsokrok kötése...

Látogató számláló