Evangelizációs hét a Nyírségi Református Egyházmegyében


Reformáció – megújulásunk címmel tartott evangelizációs sorozatot 2011. október 17 – 23 között Cseri Kálmán református ny. lelkipásztor a nyírségi gyülekezetekben. Nyírbátorban, Nagykállóban, Nyíregyházán és Ramocsaházán minden alkalommal zsúfolásig megteltek a templomok, sőt Nyíregyházán még a gyülekezeti termeket is igénybe kellett venni, olyan nagy volt az érdeklődés. Az Európa Rádió minden este helyszíni közvetítést adott, a Kölcsey Televízió is felvette az igehirdetéseket és a rendszeres adásaiban közvetíti. A köszöntéseket és a bevezető igei gondolatokat a Zsoltárok Könyvéből a szolgálatok előtt minden alkalommal Dr. Gaál Sándor a Nyírségi Református Egyházmegye esperese mondta el. A hálaáldozatul szánt perselypénzek az egyházmegyéhez tartozó kis gyülekezetek /Rakamaz, Tiszatelek és Timár/ megsegítését szolgálják a gyülekezeti hajlékuk építésében. Az evangelizációs alkalmakra az egyházmegye külön énekfüzetet készített, melybe ismert és új énekek kerültek. Az énektanításban segítségünkre volt Tárnok Ferencné nyírbátori lelkésznő, karvezető és a Nyírbátori Gyülekezet énekkara.
Cseri Kálmán nagytiszteletű úr minden gyülekezetben más – más igével szolgált. Az igehirdetések középpontjában hitéletünk megújulása állt, hogyan kaphat új életet az ember, mi módon lehet az örök üdvösség várományosa.
 
Nyírbátori szolgálatok, október 17 – 18 . este 6 órakor.
 
Jöjj el az élet vizéhez... kezdetű énekkel indult az evangelizációs sorozat, majd a Mt 7,13 – 14 alapján szólt az ige. Szoros kapu, keskeny út. Sok külső nehézséggel kell manapság megküzdeni az embereknek /szárazság, adósság/, de a Biblia tanítása határozza meg az életünket. Egy biztos, a halál mindenkire beköszönt. Isten szeret bennünket és a földi életben akar felkészíteni az örökkévalóságra. Kétfajta életmód van: a széles és a keskeny úton való járás. Választani kell, nincs harmadik lehetőség. Melyiken haladunk? Mi a különbség? A bejáratnál széles ill. keskeny a kapu. A széles úton mindent vihet magával az ember, még a bűneit is. A keskeny úton mindent le kell rakni, még a bűnöket is, mindent kívül hagyunk. A széles úton bármit lehet csinálni, a keskeny úton csak egyenesen lehet közlekedni, Jézus lábnyomába kell lépni, fontosak vagyunk neki. A Bibliában sokszor felhívja a figyelmünket az ő követésére, ez a biztos út, amely az életre visz. A széles út a kárhozatba vezet. A széles úton is hangzik az evangélium, meg lehet állni, át lehet menni a keskeny útra. Születésünkkor a széles útra érkeztünk Mit kell tennünk? Ha nem teszünk semmit, akkor   elpusztulunk. Isten örök életet adott Jézus Krisztusban, nem kell elpusztulni, csak komolyan kell venni, ami a Bibliában le van írva. Már a földön is megkezdődhet az örök élet, ha átmegyünk a keskeny útra. Miért vannak kevesen a keskeny úton? Azért, mert nem veszik komolyan a hívást, ragaszkodnak a bűneikhez, pedig meg lehet szabadulni minden nyomasztó tehertől. Meg kell hajolni, csak úgy lehet átmenni a széles útról a keskeny útra, be kell ismerni, hogy vétkeztem, le kell mondani a szégyen takargatásáról. Mindenkinek van lehetősége az áttérésre, még a rabló gyilkosnak is. A széles úton egyedül van az ember, a gondok senkinek sem kellenek, viszont a keskeny úton nem vagyunk egyedül, Jézus velünk van.
 
A második este a Lk 13,23 – 30 alapján szólt hozzánk Isten igéje.
Ezen az estén a hangsúly az „Igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert mondom nektek, hogy sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak” - mondaton volt . Meghívást kaptunk az örök életre, aki elfogadja, annak az életében minden másképp történik,ha azt összeköti Jézussal. Dinamikusan hívja fel a figyelmet Jézus, hogy nagyon sürgős bemenni a szoros kapun, nem lehet ott csak ácsorogni, fontolgatni, hogy bemenjek-e, vagy sem. Ez élet – halál kérdése, a felkínált lehetőség egyszer majd megszakad. Lezárul az út. Mindenkinek személyesen kell bemenni a szoros kapun. Sok ember élete Isten nélküli. A pokoli kín: látni a rossz döntést, hogy nem ment be a szoros kapun. Jézus Krisztus azért jött, hogy betereljen a szoros kapun, ha bejön az életembe, akkor ott minőségi változás történik. „Immel – ámmal” nem lehet Jézus Krisztust követni, ez bukással végződik. Ha fél szívvel követjük, akkor egész szívvel a világé vagyunk.
 
Nagykállói szolgálatok, október 19 – 20 , este 6 órakor.
 
 
Találkozni jöttem veled Istenem, Te jól ismersz engem, nézd, kitárom a szívem... zengett az ének a nagykállói esték kezdetén.
A Mt 26,69 – 75 alapján hirdette evangélizátorunk Isten igaz igéjét az első estén. Péter megtagadja Jézust, erről volt szó. Isten igéjével végzi el munkáját bennünk, tőle várunk el útmutatást életünkben. Magunkat nem tudjuk megváltani. Ne mondjunk le magunkról és másokról sem, mert ami embereknél lehetetlen, az Istennél lehetséges. Péter három éven át járt Jézussal és mégis letagadta, hogy ismeri őt. Milyen volt eredetileg Péter és mi vezetett a tagadáshoz? A régi Péter önmagával volt tele, öntelt volt, mindenkinek dirigált, magabiztos. Ugyanakkor kezdeményező is, de ez ellenkezett Jézus tanításával /hajlék építés, lábmosás/. Nem fogadta el a keresztet, együtt melegedett a Jézus ellenségeivel. Jézus közelében volt, mégis elválasztotta valami tőle. Rajongott Jézusért, ami nem volt helyes. Azt állítja, hogy soha nem botránkozik meg benne, de ez hamarosan megfordul. Távolról követi Jézust a Gecsemáné – kertben, meg is tagadja háromszor. A kakas figyelmeztette, eszébe jut az ige, ezután keservesen sírt. Jézus érthetetlen szeretete összetörte a szívét. Isten kegyelme, hogy ha igéjével bevilágít az ember szívébe. Ha meglátjuk az igazi arcképünket, akkor lássuk meg a Megváltóét is. Bűnlátás, bűnvallás, bűnbocsánat – egészen eddig kell eljutnunk. Isten segítsen el igazi önismeretre, de lássuk meg Jézus arcát is. Az 1Jn1,9 alapján: ”Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsájtja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól”. Isten megbüntette a mi bűneinket az igaz Jézuson, ő rajta keresztül néz bennünket. Minden Jézusban hívő bűnösnek a jogerős felmentése elvégeztetett a Golgotán – ez az evangélium. Isteni kegyelem kell a bűnbocsánathoz.  
 
A második este az új Péterről hangzott az igehirdetés az Ap Csel 10,1 – 20 alapján. Kornéliusz és Péter látomása. Kornéliusz magához hívatja Pétert. Péternek imádkozás közben látomása van. Isten figyelmezteti, hogy amit ő megtisztított, azt ne mondja tisztátalannak Teljesen megromlottunk, mióta Istentől elszakadtunk, de Isten mérhetetlen kegyelemmel közeledik az emberhez. Egészen újat teremt bennünk. Kegyelemből van üdvösségünk hit által. Isten kegyelmes irántunk, hittel elfogadjuk és követi a jó cselekedetünk. Miután Péter pünkösd után kapta a Szentlelket, háromszor is megismétli, hogy szereti Jézust. A megbánt bűnt Jézus nem emlegeti. Pünkösd után más lett Péter. Szükség újonnan születnünk, mert az új ember tud csak Jézus természetéhez hasonlítani. Már az új ember uralkodik, nem a régi, habár még megmarad a régi is. Jézus tudja, hogy mi jó nekünk. A bűn uralma alóli megtérés az újjászületés. A Krisztus uralma alatt is elkövethet az ember bűnt, ekkor az engedetlenségből kell megtérni Krisztushoz. Ez nem egyenlő az újjászületéssel. Az új Péter feltétel nélkül minden helyzetben Jézus tanítványává válik, ezért Jézus nagy dolgokra, mások üdvösségére használhatja. Így használta fel a pogány Kornéliusz házában evangelizációra, engedelmeskedett Jézus parancsának. A régi természet helyett újat kapott. Tanítható és tanulékony volt Péter. A régi énünk időnként elő jön, a kérdés, hogy cinkosává válunk-e régi természetünknek, ki uralkodik.
A pogányoknak is ugyanúgy adja Isten Szentlelkét, mint a zsidóknak.
A növekedést adja az ige, az imádság, a hívő közösség és a szolgálatok végzése, amit ránk bízott az Úr.
 
 
Nyíregyházi szolgálatok, október 21 – 22, este 6 órakor.   
 
Igehirdetés alapigéje: Ez 16,4 – 13.
A próféta az emberiség történetét írja le képekben ebben a fejezetben. Milyen volt az ember, amikor megszületett és milyenné vált az isteni gondoskodás következtében. Hogyan lesz a halálra szánt csecsemőből királyné. Isten nélkül minden ember ilyen, magára hagyva életképtelen. Az Istentől elszakadt ember nem tudja megoldani az életét. Isten nélkül potenciális halott minden ember, csak virtuális élete van. Ha az Isten igéjét vállaljuk, akkor támadunk fel. Jézus az igazságot mondja. Örök életünk Isten Fiában van. Isten szemmel tartja az elesettet, a halálra szántat is, függetlenül, kinek a hibájából vált azzá. A megromlott természet nem segítő kész. Isten gondviselő szeretete néz az emberiségre, nem mérlegeli, megéri-e. Aki Istennel kapcsolatba kerül, hozzá hasonló gondolkodásúvá válik. Isten önzetlenül szeret, már születésünk előtt is. Ha megszólal, teremtő hatalma van, beszédében erő. Igéje energia. Változás történik igéje által, minőségileg más életet élhetünk. Egyszülött Fiát azért adta halálba, hogy mi életben maradjunk, az elveszített életet akarja visszaadni. Nemcsak puszta létet, hanem önmagát Jézus Krisztusban. Szövetségre lép az emberrel. Ennek sok előnye van, megújulunk Jézusban, hasonlóak leszünk hozzá. Befogad a szövetségébe. Az újjászületés után míves munkaként kerül ki az ember. Ajándékként kapunk sok mindent, kegyelemből, ha elfogadom, az a hit. A hit a kinyújtott kéz, amivel elfogadunk.
A kiindulás mindenkinél ugyanaz: Isten nélkül jöttünk a világra. Ebből az állapotból akar kivezetni a mi Urunk. Nemcsak a körülményeinket javítja meg, hanem örök életet is ad, amely a testi halállal kezdődik. Erre a földi életre is megad mindent, amire szükségünk van. Legyünk Istennek élő, engedelmes gyermekek.
 
A második este folytatódott az emberiség történetének a leírása.
Valamikor Istennel szoros szövetségben élt az ember: békessége volt, biztonságban érezhette magát, semmitől sem kellett félnie, bőségben élt, semmiben sem volt hiánya, ezek adták az igazi boldogságot. Ezt veszítette el az ember a bűnbe eséskor. Elveszítettük az életet, maradt a puszta lét. Isten nélkül egy sor nyomorúság szakadt a nyakunkba, tele vagyunk bizonytalansággal. Pusztítjuk a környezetet. Az ember az életet veszítette el, lelkileg halott lett, aki nem hallja Isten szavát, nem látja saját tetteinek következményét. Isten Szentlelke nélkül érzéketlenné váltunk. A betegség problémáját nem tudjuk megoldani, a háborúkat nem tudjuk megállítani. Isten nélkül az emberiség véglegesen elpusztul, ez a kárhozat. Itt már nincs visszaút, ez a pokoli fájdalom. Aki elfogadja Isten kinyújtott kezét, az kivirul, békessége lesz, visszazökken az eredeti állapotba, sok félelemtől megszabadul. Az elég lesz neki, amit Istentől kap. Istennel a kevesebb is elég. Ha Jézussal találkozunk, akkor a jézusi lelkület fog jellemezni bennünket.
Az élet/zoe/ az Istennel való közösség, nem azonos a biológiai élettel /biosz/. Az Istennel való kapcsolat teszi teljessé a biológiai életet. Az Istentől kapott élet túléli a biológiai életet. Az Istentől kapott élet tulajdonképpen az újjászületés. Ilyenkor egy személyt kapunk, Jézust, aki az örök élet. Akié a Fiú, azé az élet. Legyen Jézussal igazi lelki közösségünk. Komolyan kell venni Isten kegyelmét, és annak megfelelően élni tovább. Ha lélek által élünk, akkor lélek szerint is járjunk. Ez a megszentelődés a Biblia szerint. Ha igaznak nyílvánit Isten, akkor éljek úgy, mint az ő gyermeke.
 
 
 Ramocsaházi szolgálat,
október 23 . délelőtt 11 óra.
 
 
Az evangelizációs hét befejező alkalma Ramocsaházán volt a teljes felújítási folyamatában levő műemlék templomban. Többnyire a helyi gyülekezet vett részt a környékről érkező testvérekkel együtt.
Az igehirdetés alapigéi: Jn 5,24 – 29 és Filippi 1,20 – 24 .
Hogyan gondolkodunk az elmúlásról? Mit mond erről Isten igéje? Biztos, hogy egyszer meghalunk. Mi vár ránk? Erre fel kell készülni. Gondoskodó Istenünk van, aki erre is felkészít bennünket. Sokan félnek az elmúlástól, és nem beszélnek róla. Mindenkit izgat az elmúlás. Nem merünk szembe nézni azzal, ami ránk vár. Mit tudhatunk erről? A múltat emlegetjük, megszépítjük. Nem vállaljuk azt, amik vagyunk. Mit tanít a Biblia erről a hazudozó féligazságról? Biztos, hogy egyszer befejeződik a földi élet, de van folytatása. Mikor, azt nem tudjuk. Jézus elmondja, mi van utána: vele, vagy nélküle. A halál beálltával nem a megsemmisülés következik. Ahogy Istennel rendeztük a kapcsolatunkat, úgy folytatódik. A baj, hogy elszakadtunk Istentől. Vissza kell találni hozzá. Aki elfogadja, annak örök élete van, nem lesz, hanem már itt a földön elkezdődik az örök élet. Ha a helyemre kerültem Istennel, akkor jöhet bármi, mert nem szakad meg a kapcsolat. Hinni kell, hogy Jézus az Isten Fia. Jézus legyőzött minden ellenséget. Most kell felkészülni az elmúlásra. A meghalás pillanatában mindenkinek eldőlt a sorsa, ezért nem imádkozunk a halottakért. A Lk 16. része bőven beszél erről a gazdag és Lázár történetében. Akik elhunytak, más világba kerültek, ne próbáljunk kapcsolatot keresni velük, mert annak szörnyű következménye lehet. A halottak napján kialakult népszokás nem helyes, a halottakat el kell engedni, ne háborgassuk. Nem beszélgethetünk a halottakkal.
Pál tudta, mi van a halál után, azért írt olyan bátran. Kíván elmenni a Krisztushoz, mert az sokkal jobb neki, de addig is itt marad a gyülekezettel, hogy szolgáljon. Pál szabad, elfogad mindent Istentől, bármikor kész átmenni hozzá. Aki Jézust követi, az ő országába érkezik, nem megy ítéletre, mert a Golgotán megítéltetett.
  
 
Köszönjük az evangélzációs hetet elsősorban Istennek, hogy megadta ezt az alkalmat a nyírségi embereknek, Cseri Kálmán Budapest-Pasaréti ny. lelkipásztornak, aki elfogadta meghívásunkat, és egész héten hirdette közöttünk az igét, Dr. Gaál Sándor Nyírségi Református Egyházmegye esperesének a sok áldozatos munkáját, amellyel megszervezte, irányította az egész heti szolgálatot, az Egyházmegyei Missziói Bizottság aktív közreműködését, Tárnok Ferencné karvezetőnek az énekek tanítását és vezetését. Köszönjük azoknak az egyházmegyei lelkészeknek áldásos tevékenységét, akik hívogatták és elhozták gyülekezeti tagjaikat estéről-estére az ige-alkalmakra. Nem utolsó sorban köszönjük mindazoknak az imádságát, akik szívükön hordozták az egész heti igehirdetést.
 
 Nyíregyháza, 2011. október 27.    
                                                                                 Horváth Csaba
 
 
 
 


>
A Nyírségi Református Egyházmegye Ibrányi Idősek Otthona bemutatása

koszorú, virág- és sírcsokrok kötése...

Látogató számláló