Presbiteri konferencia Hadadon


 
A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége 8. konferenciáját tartotta a Hadadi Egyházközi Dégenfeld Egyházi Központban /Nagykárolyi Református Egyházmegye/ 2012. augusztus 31. és szeptember 2. között. A háromnapos konferencián 120 presbiter vett részt. A KREK 9 egyházmegyéje közül 8 képviseltette magát, a 9.azért maradt távol, mert Sólyomkőváron ebben az időpontban volt találkozójuk a presbitereknek. Meghívott presbiterek érkeztek az Erdélyi Egyházkerületből 9 fő, Kárpátaljáról 7 fő, Magyarországról, a Békési Református Egyházmegyéből Dr. Tóth János elnök vezetésével 4 fő, a Debreceni Református Egyházmegyéből Dr. Kiss László a Presbiteri Szövetség elnöke, Berkesi Sándor Liszt-díjas karnagy és Széll György a Nagyerdei Gyülekezet presbitere, valamint Horváth Csaba a Nyírségi Református Egyházmegye gondnoka. 
 
Mindhárom napra gazdag programot biztosítottak a szervezők. Az első napon a köszöntéseket előadások követték, a második napon autóbuszos kirándulás volt a környék történelmi nevezetességű helyein, a harmadik nap úrvacsorás istentisztelettel zárult a szabadban, a Dégenfeldi Kastély udvarán az évszázados tölgyfa alatt. Mindhárom napra jellemző volt a testvéri, szeretetteljes fogadtatás, a bőséges ellátás. A sűrű program értékes szellemi-lelki táplálékot is biztosított.
A nyitó áhítatot Lukács József, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület lelkészi főjegyzője tartotta. Nagy Sándor a Nagykárolyi Református Egyházmegye esperese mondott köszöntő szavakat, majd Bessenyei Károly folytatta a köszöntést az egyházmegye részéről. Kurta Tőtős Beáta helybéli lelkipásztor, a Dégenfeld Központ igazgatója adott általános tájékoztatást az egykori kastély jelenlegi funkciójáról. Elmondta, hogy egész nyáron folyamatosan voltak vendégek, gazdag programmal látták el a táborozó gyerekeket.
A Konferenciát László Kálmán a KREK PSZ elnöke nyitotta meg, ismertette részletesen a három napra tervezett programot.
Rövid köszöntő beszédet mondtak a tagszervezetek képviselői. Dr. Kiss László a Debreceni Református Egyházmegye Presbiteri Szövetségének elnöke az egyházmegye presbitereinek köszöntését adta át és ugyanakkor D. h.c. Szabó Dániel a MRE PSZ elnökének szeretetteljes üdvözletét is tolmácsolta. Dr. Tóth János, a MRPSZ Békés Megyei Területi Szervezet elnöke Áldás-békesség Istentől, tőle származó összreformátus köszöntőformával üdvözölte a jelenlevőket. Ez az újszerű köszöntés egybe szerkeszt bennünket. Külön nagy szeretettel köszöntötte a küldöttek sorában Berkesi Sándor Liszt-díjas karnagyot, aki eddig is nagyon sokat tett a református gyülekezeti éneklés területén a szép, méltó éneklés mívelésében. A köszöntéseket folytatta Balla Árpád az Erdélyi Református Egyházkerület PSZ nevében. A Kálvin Kiadó is megjelent könyveivel a konferencián. Fodor Csaba terjesztési igazgató könyvbemutatót tartott, az iratmisszió jelentőségéről beszélt. Szükséges, hogy minden otthonban legyen egy könyves asztal, ahol a lelki táplálékot nyújtó könyvek sorakozzanak. Mindenkinek ajánlotta a könyveket nagy árengedménnyel.
Dr. Herman János református lelkipásztor, egyháztörténész igen értékes, lebilincselő előadást tartott Hadad Református Egyházának történetéről. Évszázadokkal visszament a történelemben, elmondta, hogy Dégenfeld Sándor ősei építették ezt a kastélyt, érdekessége, azért készült „U” alakúra, nehogy ki kelljen vágni a már meglévő kocsányos tölgyfát. Most is élvezik a kastély előtt óriási lombkoronájának árnyékát. 1640-ben már Zsinatot tartottak itt, az egyháznak nagy volt a szellemi hatása, a presbitérium megalakulásával a lelkipásztor és a tanítók együtt irányították az egyház életét, egyházi törvények megalkotására is sor került.
A következő előadást Berkesi Sándor tanár úr, Liszt-díjas karnagy tartotta „A presbiterek felelősség vállalása az egyházi zenekultúra ápolásában” címmel. A magát néptanítónak nevező karnagy egyszerű szavakkal mondta el, milyen óriási jelentősége van a szép éneklésnek az istentisztelet rendjében, amikor a gyülekezet aktívan bekapcsolódik a liturgiába. Előadása kezdetén megtanított egy rövid kánont a jelenlevőkkel: „Dicsérje szent nevét, mind az, ki él”. Közvetlen előadásmódjával lényeges kérdésekről beszélt: hol, mikor, mit és hogyan énekeljenek a református emberek. Reményik Sándort idézve beszélt a templom és iskola szoros kapcsolatáról, az egyházi iskolák jelentőségéről, a gyerekek integrálásáról a gyülekezetekbe. Zeneileg képzett kántorok kellenek az éneklés vezetésére. Kegyelmi időket élünk, jobban ki kellene használni napjainkban a lehetőségeket a régi szép református dallamok megtanítására. Meg kell becsülni azokat az énekeket, melyek a biblikus vonalat erősítik. Szükség van az új énekekre is, azt kell énekelni, ami méltó Isten dicsőítésére. Az egy szólamban történő éneklés is kedves Isten előtt. Tanítás is elhangzott az előadásában, felhívta a figyelmet a prozódia /a szöveg és a zene helyes illeszkedése a ritmushoz/ jelenségére. Igényesebbeknek kell lennünk az éneklés területén, ugyanis a szép éneklés, az érthető szöveg, amely a Szentíráson alapul, elmélyíti a kapcsolatot Isten és ember között. Ebben óriási felelősségük van a presbitereknek, akik elsősorban a gyülekezet lelki életét hívatottak építeni.
Mivel a konferenciának központi témája volt a gyülekezeti éneklés, ezért a szervezők gondoskodtak arról, hogy mind a három nap jelen legyenek zeneileg képzett emberek. Így került sor Orosz Ottilia Valéria /a KREK egyházzenei előadója/ korreferátumára. Vele együtt kórust alkottak: Nagy Judit Noémi, Rácz Lóránt és ifj. Geréb Miklós. Valamennyien Berkesi Sándor tanár úr tanítványai voltak. Igen sokszor énekeltek több szólamban, gyönyörű hangjukkal tették élvezetessé a konferenciát. Az első nap Kurta Tőtős Szabolcs dobrai lelkipásztor esti áhítatával, a 113. zsoltár magyarázatával zárult. Mindennel lehet dicsérni az Urat.
 
A második nap Dr. Herman János lelkipásztor áhítatával kezdődött a Filippi 4.4-8 alapján. Itt a mindenkori örömöt hangsúlyozta, távol tartva magunkat az aggodalomtól.
Az egész napot autóbuszos kirándulással töltöttük, történelmi nevezetességű helyeken jártunk, a kánikulai hőségben felüdülést jelentett a hűs templomok padjaiban való pihenés. A kórus minden templomban énekelt, így még pihentetőbb volt a körutunk.
Először Ákosba érkeztünk, ahol az Árpád kori templomot néztük meg, itt Dobai Zoltán lelkész tartott előadást a történetéről. Innen Endrődre mentünk a katolikus templomba, ifj. Geréb Miklós doktorandusz lelkész mondta el a Református Zsinat történetét. Nagykárolyban a református templomba látogattunk, ahol a Károli Gáspár Bibliafordítónak állított emléktáblát láthattuk. A történelmi emlékeket ifj. Geréb Miklós elevenítette meg. Érmindszenten /ma Ady falva/ Ady Endre szülőházát és a későbbi lakóházát néztük meg, amely ma múzeum, tele egykor használt bútorokkal, emlékiratokkal és fényképekkel. A falu templomában „Ady ostora” címmel Tőtős Katalin magyar szakos tanár tartott előadást és a költő verseiből olvasott. Utunkat folytatva Sződemeterre, Kölcsey Ferenc szülőfalujába érkeztünk, ahol a költő munkásságával kapcsolatos dokumentumokat láthattuk a falu református temploma melletti emlékházban. Végül utazásunkat Tasnád református templomában fejeztük be, itt Tőtős Katalin tartott előadást „Kölcsey hite” címmel.
A napot Hadadban Kurta Tőtős Beáta esti áhítatának meghallgatásával zártuk.
 
Az előadóknak és az igehirdetőknek a szolgálatát Venter Miklós a KREK PSZ titkára ajándék átadásával köszönte meg.
 
A harmadik nap délelőttjén a presbiterek Hadad református templomát kívülről tekintették meg, mivel jelenleg felújításra vár.
 
A háromnapos konferencia úrvacsorás istentisztelettel zárult, ahol igét hirdetett Lukács József a KREK lelkészi főjegyzője, ágendázott Nagy Sándor nagybányai esperes.
 
A Hadadon és környékén töltött idő minden presbiternek lelki-testi felüdülést jelentett, hasznos volt a régi kapcsolatok felelevenítésére és újabb barátságok kialakítására.
 
Istennek adunk hálát ezért a találkozóért is.
 
 
   Horváth Csaba, a Nyírségi Református Egyházmegye gondnoka
 


>
A Nyírségi Református Egyházmegye Ibrányi Idősek Otthona bemutatása

koszorú, virág- és sírcsokrok kötése...

Látogató számláló